Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ongegrond en protesteert er toch met twee uitroepingsteekens tegen, dat deze oorlog een j#nwaar*dige" (ipnoble, in het Duitsehe Witboek vertaald met „schandelijk", wat te sterk is) genoemd wordt.

Maar Wilhelm stelt zich daarmede niet tevreden. Ha hangt aan het telegram nog de volgende overpeinzingen: .

^Erkenning van eigen zwakte en poging de verantwoordelijkheid op mij af te schuiven. Het telegram bevat een vermomde bedreiging en een-met een bevel gelijkstaande uitnoodiging om den bondgenoot tegen te houden. Ingeval Uw Exc. mijn telegram gisteravond verzonden heeft, moet het dit telegram gekruist hebben. •)

Wij zullen nu zien hoe het m«ne werkt. oeuitdrukking „ignoble war" (onwaardige oorlog. K.) kan geen conclusie ten opzichte van het monarchistisch solidariteitsgevoel van den Tsaar getrokken worden, maar van een panslavistische opvatting, d.w.z. de bezorgdheid voor een capitis diminutio op den Balkan in geval van Oostenrijksche successen. Deze konden eerst kalm in hun gezamenlijke werking afgewacht worden. Het is later nog altijd tud om te onderhandelen en eventueel om te mohiliseeren, waartoe Busland thans heelemaal geen reden heeft. In plaats van ons de sommatie te steUen den bondgenoot te stoppen, behoorde Z. M. zich tot keizer Frans Jozef te wenden en met hem te onderhandelen om de bedoelingen van Z. M. te leeren kennen.

Moesten'er geen kopieën van de beide telegrammen aan Z. M. den koning naar Londen ter informatie gezonden worden1!

De Soci houden anti-militairistische betoogingen op-

*) Dat was inderdaad het geval. Het telegram van den Tsaar kwam den 29sten Juli om één uur £ morgens te Berlijn aan; het telegram van den Keizer aan den Tsaar was den 28sten Juli om 10 u. 45's avonds naar een recept van Stinnes opgemaakt en den 29sten om 1 u. 45 's morgens aan het Berlijnscne hoofdtelégraafkantoor afgegeven. Het ging dus eerst weg, nadat het telegram van den Tsaar reeds te Berin n was; het vormt dus niet een beantwoording van het telegram van den keizer, zooals men volgens net Duitsehe Witboek moet aannemen, waarin het telegram van Wilhelm van den 28sten om 10 u. 4o en dat van den Tsaar van den 29sten om 1 uur 'snamidd a g s gedateerd is. K.

Sluiten