Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straat; dat mag niet geduld worden, thans in seon geval. , ft

In geval van herhaling zal ik den staat van beleg afkondigen en de leiders altegader 'tutti cuanti laten opsluiten. Loebell en Jagow in dien zin indulden1'"11' W^ kunncl1 nu *:een soc- Propaganda meer

Deze propaganda richtte zich tegen den oorlog van Oostenrijk met Servië, dien Wilhelm zelf als geheel ongerechtvaardigd kenschetste. In plaats van den bondgenoot, die den wereldvrede in gevaar bracht, daar van af te houden, wil de keizer die „tutti quanti laten opsluiten," die tegen den oorlog protesteeren en bij verlangt, dat men Oostenrijks" oorlogsvoering laat geschieden en de uitwerking van haar resultaten eerst afwacht

13. Italië.

Ten tude van_de afzending van het ultimatum aan bervie bad bij de regeerende heeren te Berlijn en Weenen nog onbekommerd zelfvertrouwen geheerscht, dat geloofde de overwinning reeds in den zak te hebben» zij het de diplomatieke, wanneer Busland zich zonder strijd aan de aan Busland toegeoachto capitis diminutio onderwierp, zooals Wilhelm «ach uitdrukte, d. w. z. aan zijn smadelijke degradeering, of de militaire, wanneer Busland er izich toe

m verJeiden oaar het zwaard te grijpen. 'Maar dit vertrouwen was gebouwd op de verwachting, dat het gelukken zou om in het Duitsehe volk voor het conflict den noodigen klankbodem te vinden, Italië als bondgenoot te behouden en Engeland er toe te krijgen neutraal te blijven.

Toen kwam het antwoord van Servië. Hoe meer het werkte, des te bedenkelijker werd de algemeene stemming tegen Oostenrijk en zijn beschermers. Zoo ontstond die onzekerheid, waarvoor wij de aanwijzing zoo juist hadden leeren kennen.

Wij hebben Wilhelm's verontwaardiging over de -»soci" gezien. Niet minder hoofdbreken bezorgde hem zijn Italiaansche bondgenoot.

, ïn.di.en. .d,e samenzweerders van Potsdam de werkelijkheid zoo gezien hadden als zij was en niet zooals zij volgens hun wenschen zijn moest dan konden zu reeds tevoren niet op den steun van Italië reke-

w moesten,zlJ eerder op zijn tegenstand bedacht zijn.

Want op den Balkan was Italië evenzeer Oosten-

Sluiten