Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overbluffen en zelf dekking te zoeken tegen de openbare meening in Italië."

Beeds na deze staaltjes van lichtvaardigheid en bekrompenheid had de Duitsehe regeering op haar hoede moeten zijn voor dezen bondgenoot, met wien zn een avontuur tegemoet ging, dat tot een „algemeene botsing" dreigde te leiden.

Wilhelm bleef intusschen voorshands nog vol hoop. Jagow seinde hem op 25 Juli een rapport van Flotow uit Eome, dat vandaar den vorigen avond was verzonden. Daarin staat: ■ .

„In een langdurige, vrij opgewonden conferentie mét minister-president Salandra en markies di San • Giuliano betoogde laatstgenoemde, dat Oostenrijk naar den geest van het Drievoudig Verbonds-verdrag met zijn bondgenooten overleg had behooren te plegen over een zóó agressieven stap, die zóó groote gevol o-en kon hebben. Aangezien het met Italië geen overleg had gepleegd, kon Italië zich met betrokken achten bij de gevolgen die uit dezen stap mochten voortkomen. ,.

„Bovendien eischte art. 7 van het Drievoudig Verbondsverdrag (dat ik niet bij de hand heb), dat bij veranderingen op den Balkan de verdragsluitende partijen tevoren met elkaar te rade zouden gaan en dat, als een der partijen territoriale veranderingen veroorzaakte, de andere zou worden schadeloos gesteld. .. . . rt

Toen ik opmerkte, dat, voorzoover ik wist, Oostenrijk had verklaard, geen territoriale veranderingen te beoogen, antwoordde de minister dat een dergelijke verklaring slechts zeer voorwaardelijk was afgelegd. Oostenrijk had veeleer verklaard th a n s geen territoriale veranderingen te beoogen, maar zich latere, wellicht noodig wordende andere besluiten voorbehouden. De minister zeide, dat men hem mitsdien niet kwalijk kon nemen, als hij tijdig maatregelen van voorzorg nam.

„De Ukst van de Oostenrijksche nota was zoo ongehoord agressief en onhandig gesteld, dat de geheeïe openbare meening van Europa en met haar die van Italië (Italië had stilletjes m Albanië willen muizen en nu is Oostenrij* metdeklompeninhetspelgekomen.W.) tegen Oostenrijk zouden zijn. Daar kon geen Italiaansche regeering wat tegen doen. (Lak. W.)

„Naar mijn indruk is het alleen mogelijk, Italië vast te houden, door het te rechter tijd vergoedingen te beloven (het diefje moet toch altnd wat

Sluiten