Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkelflk bevolen dit aan ü Exc. mede te deelen. om, bet aan graaf Berchtold over te brengen."

Maar het gelukte noch den chef van den generalén stat. noch den keizer zelf. het lijdelijk verzet der heeren van den BaUplatz te overwinnen, die nu eenmaal besloten waren, in Italië geen bondgenoot, doch een vijand te zien.

En wegens deze verstoktheid dreigde evenals Italië, ook de andere bondgenoot, dien Duitschland nog had, Roemenië, het in den steek te laten.

Dat moest toch wel een bedenkelijken indruk maken i*og meer echter de houding van Engeland.

14. Engeland.

a. Tot den 29sten Juli.

De Duitsehe regeering had verwacht, dat het haar zou gelukken, Engeland onzijdig, te houden, als het tot een conflict met Rusland en Frankrijk mocht komen. Men rekende er op, dat Ierland voor een openlijken opstand scheen te staan, en dat het pacifistische streven nergens sterker was dan juist in Engeland, niet alleen bij de arbeiders, maar ook bij een groot deel der bourgeoisie. Zelfs vele burgerlijke élementen, die niets tegen een koloniaïe» oorlog hadden, koesterden een afschuw voor een Europeesch en oorlog met zflta vernietigende ekonomische gevolgen.

De Duitsehe regee*ing mocht daarom wel verwachten, dat tegen een oorlog met Duitschland sterk verzet in het Engelsche parlement zou rijzen. Maar zij. yergat, dat dit slechts-gold voor een door niets uitgelokten aanvalsoorlog. De Duitsehe vlootbouw had de geheele bevolking van Engeland met stijgende bezorgdheid over een Duitschen inval vervuld. Een oorlog ter verplettering van Frankrijk of een bezettingr van België door Duitschland moest mitsdien bij hei Engelsche volk op sterk verzet stuiten.

Daarmede schijnt de Duitsehe regeering niet ernstig rekening te hebben gehouden. Haar geheele optreden was gebaseerd op de veronderstelling dat Engeland onzijdig zou blijven.

In een door Pourtalès opgemaakt rapport over een gesprek met Sasonof (van 21 Juli) staat:

„De minister vestigde er herhaaldelijk de aandacht op, dat blijkens door hem ontvangen berichten de toestand ook in Parijs en Londen ernstig werd opoenomen. Hij was er merkbaar op uit, bij mij den indruk

Sluiten