Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik (dienzelfden dag) Lichnowsky meegedeeld met het

verzoek er den rijkskanselier van de verwittigen

„Je trouwe, gehoorzame broer Heinrich."

De samenvatting van het gesprek munt niet uit door logika. Naar Heinrich zegt, stelde de Engelsche regeer mg voor, dat Duitschland, Engeland, Frankrijk en Italië zouden samenwerken om Eusland in toom te Houden, en hoopte dat Duitschland zich niet door zijn bondgenootschappelijke verhouding tot Oostenrijk zou laten weerhouden, om zich met dit voorstel te' vereenigen, liet is duidelijk, dat in dit verband van de bondgenootschappelijke verhouding slechts sprake kon zijn, als het er om te doen was. Oostenrijk in toom te houden. Waarschijnlijk heeft „Georgië" van KusJand e n Oostenrijk gesproken. Maar daarom zullen wij niet pardoes de geloof waardigheid van den geheeleii brief in twijfel trekken. Wat de onzrjdio-heid aangaat, was blijkbaar slechts gezegd: wij zullen trachten onzedig te blijven, zoolang wij kunnen. Heinrich betwufelt zelf of dat op den duur mogelijk zal zijn. Wilhelm zag hierin evenwel een onder alle omstandigheden bindende belofte

J0.'endien had,.hij .r«eds v°ó* het ultimatum aan ff/I? de onzudl«heid van Engeland, die hij niet slechts verwachtte, maar om zoo te zeggen als zifn goed recht eischte, n dien zin opgevat, dat Engeland «eb, had te onthouden van iedere poging om invloed te oefenen op Oostenrijk. Dat blijkt uit zijn grappen bij een rapport van Lich-

aan mLVWirhl.Ju.h-Jk ^"l^ «Pport in zijn geheel aan met Wdhelm's kantteekeningen tusschen haakjes: „bir Edward Grey zal, naar ik vertrouwelijk verneem, morgen aan graaf Mensdorff mededcelen, dat de Britsche regeering haar invloed zal doen gelden, om

nt^rV-fhe feKf€rillff te Zwegen de eischen van üo.teiirijk, mits die gematigd en met de zelfstandigheid van denServischenstaat vereenigbaar zijn (hij is niet bevoegd daarover te oordeelen dat is de zaak van Z. M. Ke1Zer Frans Jozef. W.) aan te nemen. Urey gelooft dat Sasonof zijn invloed te Belgrado in dezelfde richting zal aanwenden. Een voorwaarde voor deze houding is echter, dat Weenen geen onbewezen aanklachten a la Friedjung- te berde brengt en dat de O.-H. regcering in staat iR, net verband tusschen den moord van Serajewo met de poHtieko

Sluiten