Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kringen te Belgrado ondubbelzinnig te bewijzen. (D at is bun zaak. W.) Allee hangt af van de ïnkleedine der Oostenrijksche nota en van de uitkomsten die het onderzoek tot dusver heeft opgeleverd. Op grond van lichtvaardige beweringen (Wat is li entvaardig! Hoe kan Grey zoon woord over den ouden, eerwaardigen heer bezigen! W.) is het echter onmogelijk, te Belgrado vertoogen te houder.. ^ Ik doe intusschen mijn best, het hier daarheen te leiden, dat men met het oog op het rechtmatige verlangen van Oostenrijk naar genoegdoening, zal aandringen op een onvoorwaardelijke aanvaarding der eischen van Oostenrijk, zelfs als die met de nationale waardigheid van Servië (die bestaat niet W.) niet ten voUe rekening mochten houden.

Ik doe dit in de verwachting, dat het ónzen invloed in Weenen is gelukt niet-te-vervullen eischen te onderdrukken (Waarom zou ik dat doen Dat gaat mij volstrekt niets aanIWat betee\ent n ie t-t e-verv ulle nl D i e kerel a hebben agitatie met m o o r d gep le e g d en moeten op hun kop.hebben! Datis een ongehoorde Britsche onbeschaamdheid. Ik ben niet bevoegd4 la Grey, Z. M. den Keizer voorschriften over de handhaving zijner eer te geven W.) Men rekent er steUig op, dat wn ons met eischen, <fie klaarblijkelijk beoogen, den oorlof te veroorzaken, niet zouden vereenigen, en dat wij geen Siek steunen, die den moord van Serajewo slechts als voorwendsel bezigt voor Oostenrijksche begeerten op den Balkan en voor de vernietigd ™ den vrede van Boekarest Overigens heeft sir Edward Grey m« ook vandaag weer laten zeggen, dat hij te St. Petersburg moeite doet om in den geest van het OostthrijkSche standpunt werkzaam te zSrn Hét hééft echter hier geen aangeuaZ ZlSmaakt dat graaf Berchtold het totdusver op zeer in het oog loopende wijze vermeden heeft niet Stf Mauric* de Bunscn over het Servische vraag-

^jïgowSPvoigtaan dit rapport van Lichnowsky toe: Uwer Maiesteits ambassadeur te Londen krijgt instructie om 'te zeggen, dat wij Oostenrijksche eischen niet kenden, ze echter als interne vraagstukken van Oostenrijk-Hongarije beschouwen, op welke wij niet het recht hebben invloed te oefenen.

Sluiten