Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met denzelfden maatstaf mocht meten, als beschaafde Europeesche volken (juist, dat zijn ze ook niet! W.) en dat men daarom tegenover hen, wat reeds de barbaarsche wijze van oorlogvoering bewezen had, een anderen toon moest aanslaan dan eventueel tegen Britten en Duitschers (juist! W.), antwoordde de minister, dat, al kon hij ook misschien in deze opvatting deelen, hij toch niet geloofde, dat men er in Busland in deelen zou. (Dan zijn de Bussen ook niet beter. W.)

Het gevaar van een Europeeschen oorlog zou, in geval Oostenrijk Servischen bodem betreedt (daartoe zal het zeker k o m e n. W.), zeer nabij gekomen zijn. De gevolgen van zulk een oorlog tusschen vier, hij drukte uitdrukkelijk op het getal vier en bedoelde daarmee Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitschland en Frankrijk (hij vergeet Italië. W.) waren volstrekt niet te voorzien. Hoe echter ook de zaak zou loopen, een ding was zeker, dat er namelijk een volkomen uitputting en verarming uit zou voortkomen, nijverheid en handel vernietigd en de kapitaalkracht verwoest zou worden. Eevolutionaire bewegingen als in 1848 tengevolge van kwijnende handel en verkeer zouden het gevolg zijn. (! W.)

Wat Sir E. Grey het meeste betreurt, behalve den toon van de nota, is de korte termijn, die den oorlog bijna onvermijdelijk maakt. Hij zeide mij, dat hij bereid zou zijn, met ons samen voor een verlenging van den termijn te Weenen vertoogen te houden (nut 1 e 1 o o s! W.)i daar misschien dan een uitweg (1!! W.) te vinden zou ziin. Hij verzocht mij, dit voorstel aan Uwe Excellentie over te brengen.

Verder opperde hij het denkbeeld, dat in geval van een sevaarlijke spannine de vier niet rechtstreeks betrokken staten Ensreland, Duitschland, Frankrijk en Italië tusschen Busland en Oostenrijk-Hongarije bemiddelend zouden optreden. (Is overbodig, daar Oostenrijk reeds Busland georiënteerd heeft en Grey immers niets anders kan voorstellen. Ik doe er niet aan mee, alleen als Oostenrijk er mn uitdrukkelijk om vraagt, wat niet waarschijnlijk is. In eere- en levenskwesties raadpleegt men anderen niet. W.)

De minister is er zichtbaar op uit, alles te doen, om een Europeesche verwikkeling te verhinderen, en kon zijn levendige spijt over den uitdagenden toon

Sluiten