Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sehuwing kon nog den vrede redden, die ten zeerste bedreigd was. Zij geschiedde op 29 Juli.

b) De 29ste Juli.

De waarschuwing vond een bodem die voorbereid was Wij hebben reeds den omkeer van de stemming te Berlijn geconstateerd, die op 28 Juli begint, vermoedelijk als gevolg van de socialistische betoogingen tejren den oorlog te Berlijn, verder door Lichnowsky s vertoorn en Italië's weerbarstigheid, waardoor men de mogelijkheid begon te beseffen dat de yroolnke oorlog van twee tegen twee een zeer leelijke van twee tegen vier zou kunnen worden. 2 *

Bethmann trachtte nu, Engeland door beloften te

^L^een gesprek met Sir E. Goschen merkt hij op 29 Juli op; . . , ,

„Wij kunnen het Engelsc-he kabinet — met het vooruitzicht op zijn neutrale houding — verzekeren, dat wii zelfs in geval van een oorlog naar geen territoriale aanwinst op kosten van Frankrijk m Europa streven. Wij kunnen het verder toezeggen, dat wij de onzijdigheid en onschendbaarheid van Holland zoolang zullen eerbiedigen, als deze door den vijand geëerbiedigd wordt," . ...

Tegelijk preludeert bij toen al den inval m België: Wat België betreft, weten wij niet, tot welke tegenoporaties ons de actie van Frankrijk in een evenInieelen oorlog zou kunnen noodzaken. Maar voorondersteld, dat België geen partij tegen ons kiest zouden wh ook voor dit geval ons tot een verzekering bereid vinden, volgens welke België^ onschendbaarheid na het einde van den oorlog niet aangetast mag

^De^e'eventueele toezeggingen leken ons geschikte grondslagen voor een verdere overeenstemming met CS waaraan onze politiek totdusver duurzaam gewerkt hééft De toezegging van een neutrale houding van Engeland in het tegenwoordige conflict :woguldTnable me to a general neutrality agreemen* intne future of which it would be premature to dfecuse the details in the present >™^J™ve£ mij mogelijk maken, een algemeene neutraliteitsovereenkomst in de toekomst te sluiten, waarvan het voorbarig zou zijn op het tegenwoordige oogenblik de bijzonderheden te bespreken)."

Het stileeren van den Engelschen zin heeft Betftmann groote moeielijkheden bereid. Eerst had nn ge-

Sluiten