Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den toestand dadelijk doen kalmeer e n. W.)

Vervolgens zeide Sir E. Grey mij, dat hij mij een vriendschappelijke en particuliere mededeeling had te doen, hij wenschte namelijk niet, dat onze zoo hartelijke persoonlijke betrekkingen en onze intieme gedachtenwisseling over alle politieke kwesties mij van de wijs zouden brengen en hij wilde zich voor later het verwijt (dat blijft. W.) van onoprechtheid besparen. (Aha! De gemeene fop per! W.)

De Britsche regeering wenschte nu gelijk vroeger mot ons de vriendschap te onderhouden en zij kon, zoo lang het conflict zich tot Oostenrijk en Rusland beperkte, terzijde staan. (Dat b e t e e k e n t, dat w ij Oostenrijk zullen laten z i t te n . I n n i g o-emeen er. mephistopheliaansch' Maar echt Engelseh. W.) Werden wij echter en Frankrijk erin betrokken, dan was de toestand dadelijk an» ders en zou de Britsche regeering zich in een gegeven geval tot snelle besluiten genoopt zien (z ij n al genomen. W.) In dit geval zou het niet aangaan, lang terzijde te blijven staan en te wachten (d. w. z. zij zullen ons aanvallen. W.) Als de oorlog uitbreekt, wordt het de grootste calastrpphe, die de wereld ooit gezien heeft. Het was verre van hem, om het een of andere dreigement te willen uiten, hij had mij alleen voor vergissingen en zichzelf voor het verwijt van onoprechtheid willen behoeden (volkomen mislukt. Onoprecht is hij al deze jaren toch geweest tot in zijn laatste rede toe. W) en daarom den vorm van een particulier gesprek gekozen.

Sir E. Grey voegde er nog bij, dat de rogeering (w ij ook! W.) met de openbare (pas gocreiinlf! W.) meening rekening moest houden. (Als zij wil, kan zij de openbare meening een keer doen nemen en dirigeeren, daar de pers haar onvoorwaardelijk gehoorzaamt. W.) Tot dusver is deze over het algemeen \oor Oostenrijk gunstig geweest, daar men de rechtmatigheid van een zekere genoegdoening erkende. Nu echter begon zij ten gevolge van Oostenrijk's hardnekkigheid volkomen om te slaan. (Met hulp van de jingopers. W.)

Aan mijn Italiaanschen collega, die mij zooeven verlaat, heeft Sir E. Grey gezegd, dat hij gelooft, als de bemiddeling aanvaard wordt, aan Oostenrijk alle mogelijke genoegdoening te kunnen versohaffen, van een

Sluiten