Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernederend terugwijken van Oostenrijk was in bet geheel geen sprake, daar de Serviërs in eik geval getuchtigd en niet toestemming van Busland genoodzaakt zouden worden, zich naar de wenschen van Oostenrijk te schikken, Oostenrijk kon dus ook zonder corlog. die den Europeeschen vrede in gevaar brengt, waarborgen voor de toekomst krijgen.

•lichnowsky".

Hierbij maakt Wilhelm nog de volgende slotopmerking:

„Engeland ontmaskert zich op het oogenblik, waarin het van meening is, dat wij ingesloten zijn «n cm zoo te zeggen afgedaan hebben! Het gemeene winkeliersgespuis heet ons met diners en redevoeringen trachten te misleiden. De grootste misleiding, de woorden van den Koning voor mij tot Heinrich: „We shaU remain neutral and try to keep out of this as long as possible." Grey logenstraft den Koning en deze woorden tot Lichnowsky zijn het uitvloeisel van een kwaad geweten, doordat hij immers het gevoel heeft gehad, ons misleid te hebben. Bovendien is hot feitelijk een dreigement, gepaard met bluf, om ons van Oostenrijk los te maken en in de mobilisatie te belemmeren en de schuld voor den oorlog toe te schrijven. Hij weet heel goed, dat als hij maar een .'ïiBeL ernstig, scherp waarschuwend woord te Parijs en St Petersburg spreekt en hen tot onzijdigheid vermaant, beiden dadelijk stil zullen blijven. Maar hij neemt zich in acht, om het woord uit te spreken, 'en dreigt ons in plaats daarvan! Gemeene hondsvot! Engeland alleen draagt de verantwoording voor oorlog en vrede, niet wij meer! Dat moest ook in het opanbaar duidelijk uiteengezet worden."

Deze mateloosheid in uitdrukkingen bewijst duidelijk, hoe groot de teleurstelling was, die Wilhelm door Grey's wenk bezielde. Ieder eenigszins nuchter en ervaren politicus moest dien voorzien, prins Heinrich had hem ook dadelijk verwacht toen koning George hem meedeelde, dat hg' zou beproeven, om onzijdig te blijven, zoolang het ging.

Reeds in het rapport van den Beierschsn legatieraad Sohön van 18 Juli, dat Eisner openbaar heeft gemaakt, staat:

„Een oorlog tusschen het tweevoudig en drievoudig verbond zou Engeland waarschijnlijk op het tegenwoordige oogenblik met het oog op den toestand in Ierland niet zeer welkom zijn. Komt het er echter van, dan

Sluiten