Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden wrj naar de hier heerschende opvatting de Engelsche neven aan den kant van onze tegenstander* vinden, daar Engeland vreest dat Frankrijk in het geval van een nederlaag tot den trap van een mogendheid van den tweeden rang zou dalen en daardoor de balance of power (het Europeesche evenwicht) verstoord zou worden, welks instandhouding Engeland in zijn eigen belang noodzakelijk acht.''

Dat had Wilhelm in zijn politieke berekening volkomen vergeten, en hij had het trachten in het. stadium van bemiddeling om zooveel mogelijk neutraal te blnven, waarop Grey het uitzicht had geopend, voor een bindende belofte van neutraliteit in X gevallen, ook voor het geval van een oorlog teSkJ?"?1'* ,««*ond«B. bovendien de neutraliteit als verplichting van Engeland opgevat, om

P«rH?1ï8Ch®«iPOlltwk blülde^ te St Peterburg en rarns te ondersteunen.

Een onzinniger politiek is nauwelijks denkbaar.

Daap daarop laat Wilhelm zich nog uitvoeriger uit over de waarschuwing van Engeland, in aansluiting op een rapport van den heer Pourtalès te St Peters? burg over een onderhoud met Sasonof

De Russische minister trachtte den Duitschen ge^"f te overreden b^j de Duitsehe regeering de vurig verlangde deelneming aan de conversatie met z^I vieren te bepleiten om middelen te vinden, OosteniThl ^« ^^aPpelüken weg (is de Russische mobilisatie een v r i e n d s c h a t» t» a.

L?n™ Wi te bewegen' de Eischen, Z^e

Bouyereiniteit van Servië aantastten, te laten vallen»

Dit verstandige voorstel, dat de bewaring van den rwde waarschijnlijk maakte en waarin hef Duiteohe ministerie van buitenlandsche zaken „in beginsel» tel!n°n r.fEn5€land had toegestemd, ontmoet verzet bjj ^! ^tSChen gezant te St- Petersburg, die het met de geestige opmerkingen afdoet: „Rusland verlangt van ons, om tegenover Oostenrijk datgene te doen, wat aan Oostenrijk tegenover Servië verweten wordt*5

tfn deze belachelijke opvatting merkt Wilhelm suoiet op: „Zeer goed."

De heer Pourtalès dringt dan bij Sasonof aan, dat gaan 06tenrl;ik m Servië **** gang zal laten

t,,3Billht-/luit€n_ van den vrede zal het al™dv,n^J?d+2,jn' ?p tet ontpen van de Servische souveremiteit terug te komen.» (Goed! W.) Nadat de Duitsehe gezant onder levendige toejui-

Sluiten