Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschland is nu toch eindelijk een volledie feit geworden, ondanks alle pogingen van onze politici en diplomaten om haar te verhinderen. Het 'net is ons ÏZffv* ?™J hej hoofd «ehaald en hoonlachend heeft Engeland schitterend succes van zijn hardnekkig volgehouden pure anti-Duitsche wereldV o 1111 e k, waartegen wij machteloos zijn gebleken, doordat het ons geïsoleerd in het net spartelend uit onze hondstrouw tegenover Oostenrijk den strou voor onze politieke en economische vernietiging draait fcen grootsche praestatie, die bewondering verdient.1 5 bwdenffene, die daardoor ten gronde gaat. Edward VII is na zijn dood nog sterker dan ik, die leef! a* — err.znn, menschen geweest, die geloofd hebben, dat men Engeland zou kunnen winnen of geruststellen door deze of gene kleine maatregelen!!! Onophoude^ lijk, ontoegeeflijk heeft het zijn doel nagestreefd met nota s, voorstellen tot vacantie, scares, Haldane enz. tot het zoo ver was. En wij zijn erin gevlogen en hebben zelfs het eeaheidstempo in den scheepsbouw

^rfjr^d'JnndelM06Ar?in(Ie hoop' Engeland daarmee gerust te stellen!!! Alle waarschuwingen, alle ver-

ÖenRWi mT kant **» nutteloos geweest. Nu komt Engeland's zoogenaamde dank daarvoor! Uit net dilemma van de hondstrouw tegenover den eerwaardigen ouden Keizer wordt voor* ons de toestand geschapen, die Engeland het gewenschte voorwendff™ G t'~0m on* te vernietigen, met den huichelachtigen schijn van het recht, namelijk Frankrijk te helpen wegens handhaving van de beruchte balance of power in Europa, d. w. z. het uitspelen van alle Europeesche staten ten voordeele van Engeland teeen ons! Nu moet dat heele gedoe zonder coxSmXl v»n nT- ♦ i-. En«eland) in het openbaar het masker Hen 'hT'f¥e- vredelievendheid kras afgerukt wori£tZ »JJar}Z€??cll€ vredesgehuichel aan de kaak ffl ilWt0rden!! En onz€ ü0nsuls in Turkije en Indie, agenten enz. moeten de heele Mohammedaansohé

ESJs^^^iw fehate' leugenachtige, gewetenloos kruideniersvolk tot een wilden opstand ophitsen. Want ste.Wij zullen .doodbloeden, zal Engeland ten minste indie verliezen."

Deze philippica teekent Wilhelm. Nadat hii door zijn samenzwering met Oostenrijk Duitschland in zulk* een vreeslijken toestand had gebracht, denkt hij ^? niet aan, hoe het er weer uit te helpen, maar alleen aan het theater-effect, hoe hij het geïê^le gedoe vin Zijn tegenstander onmeedoogend zal onthullen, hem het masker van christelijke vredelievendheid afrukken

Sluiten