Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

probleem aan de Haagsche conferentie voorlegde. (! W.) ik vertrouw op jouw wijsheid en vriendschap Je toegenegen Nicky (Ook bedankt W.)

Daarop seinde Bethmann HoÜweg per ommegaande aan den gezant te St. Petersburg:

„Verzoek Uwe Excellentie door onmiddellijk gesprek met den heer Sasonof de vermeende tegenstrijdigheid tusschon uw vertoog en het telegram van Z M op te helderen. Het denkbeeld van de Haagsche c o nf e r c n t i e zal natuurlij k in dit geval uitgesloten zijn."

Gegeven deze afkeer van den rechtstreekschen weg naar den vrede, bleef slechts de indirecte over, die van een pressie op het moeilijk in beweging te brengen, bekrompen Oostenrijk, waar de oorlog reeds alle militairistische instincten ontketend had.

In den nacht van 29 op 80 Juli was men niet meer zoo angstvallig erop uit, als na den 28sten, om eiken indruk te vermijden, „alsof wjj Oostenrijk wenséhten tegen te houden."

Op 30 Juli, om 3 uur 's ochtends, deelde de rijkskanselier aan den' gezant te Weenen het telegram van JUcnnowsky met Grey's waarschuwing mee, en knoopte er het volgende betoog aan vast:

„Wjj staan dus, indien Oostenrijk elke bemiddeling yan.de hand wast. voor een conflict, waarbij Eneeland tegen ons. Italië en Roemenië, zooals aBes aanduidt, niet met ons mee zouden gaan en wij met zijn tw eeën tegen vier groote mogendheden zouden staan. Duitschland zou, wegens Engeland's vijandschap, het voornaamste gewicht van den strijd te dragen krijgen. Uostenrrjk's politiek prestige, de wapeneer van sim legers alsmede zijn rechtmatige aanspraken tegenover Servië zouden door een bezetting van Belgrado of andere plaatsen voldoende gehandhaafd worden. Het zou door vernedering van Servië zijn positie op den Balkan alsmede tegen Rusland sterk maken. In deze omstandigheden moeten wij het Weensche kabinet dringend en nadrukkelijk in overweging geven, de bemiddeling op de aangegeven eervolle voorwaarden te aanvaarden. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen, die hier anders uit zuUen voortkomen, zou voor Uostenrnk en ons buitengewoon zwaar zijn." n„t h! k?f ^adi^er klinkt in zijn slot het telegram dat de rijkskanselier aan den ambassadeur te Weenen op hetzelfde oogenblik. 80 Juli 2 uur 55 's ochtends met mededeeling van een rapport uit St. Petersburg, zond: „Wij kunnen van Oostenrijk-Hongarije niet verlangen, om met Servië, waarmee het pas in oorlogstoe-

Sluiten