Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenoTer d« eigen natie een geheel onhoudbare posid£ nnit^flei\,<lerhalve ^lechts dringend aanraden, tfi wrnr?jk £?' vo°istel van Grey aanneemt, dat zijn positie m elk opzicht waarborgt

Uw Exc. wil wel terstond zoo nadrukkelijk mogeSet *WZTieZln me* *ra,af Berchtold eventueel ook met graaf ïisza spreken."

hPfei^two00kwj,dit telegram in twijfel verkeeren of het Bethmann Hollweg meer er om te doen was den vrede te bewaren of de verantwoordelijkheid voor den oorlog op Rusland af te schuiven. Maar de druk op Weenen was er en hij moest ten slotte toch in den zin van den vrede werken.

»J?r 5°* dfM druk °P den even hardnekkigen als arghstigen tegenstand van Oostenrijk, dat er niet voor terugdeinsde, den Duitschen bondgenoot evenzoo te bedriegen als de overige wereld, doordat het in

S?ernTtsXstigsddier ^ *

Weene" 31 JUH deeld°

«.RÏ'^wiïïf* h? .voorst6l goedgekeurd, dat het Weensche kabinet wel is waar zorgvuldig ver m ij d t het Engelsche voorstel wat de merites betreft, aan te nemon maar dat het echter in den vorm van zijn antwoord tegemoetkoming toont en den wenlch van ien Duitschen rijkskanselier om de (Engelsche) re?

De graaf voegde hieraan toe:

BerchtoHTfH * ^^^ming zou betuTgen» üerchtold deelde zijn voornemen mede op het En-

^m*?to£*fr™ ™rm tePantwoor-

n?i '^i^aa •• 013 V0(>rwaarden te stellen, waarvan nij de afwijzing vooruit moest inzien, en te vermij" rEH*m'--£ vme,ntes van de zaak», d. w z uit het Oostenrijksch-parlementaire Koeterwaallch Ver aald: m de zaak zelf te treden.

lisza sloot zich geheel bij Berchtold aan Hii w»* eveneens van meening: „dat het noodlottig'zon 7iin inhei menton (d. w. z. den inhoud) van het Ën-el' sche voorstel te. treden. De kriigsverrichtinffen te-en Servië moesten in ieder geval voortgang hebbën. He?

9

Sluiten