Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was echter de vraag of het noodig was reeds thans de nieuwe eischen aan Servië aan de mogendheden bekend te maken en hij zou voorstellen de Engelsche aansporing aldus te beantwobrden, dat de monarchie in beginsel bereid zou zijn haar in overweging te nemen, echter slechts onder voorwaarde, dat de operaties tegen Servië voortgezet zouden worden en de Eussische mobilisatie gestaakt."

Deze feitelijke bespotting van het vredesvoorstel vond eenstemmige instemming van den fraaien ministerraad.

Dat de Duitsehe regeering ook voor de perfide pe«* tiek van Oostenrijk, iedere vredesbemiddeling te laten mislukken, verantwoordelijk gesteld werd, kan geen verwondering baren waar zij zoo nauw samenwerkte met den bondgenoot en aanvankelijk zijn vredes-sabotago steunde. Maar aan deze laatste zonde, die den oorlog onvermijdelijk maakte, is zq onschuldig. Haar schuldpost is ook zonder dat zwaar genoeg belast.

Na den 29en zocht zij den vrede te redden. De eenige hinderpaal, die zij daarbij ontmoette, was, zooals wij gezien hebben, de Oostenrijksche regeering.

Maar zij vond nog een anderen, machtigeren en die haar nader stond.

De laatste opdracht van den rijkskanselier aan Tschirschky, de uitaioodiging Oostenrijk tot toegeeflijkheid aan te sporen, waarvan wij hier gesproken hebben, kwam niet tot uitvoering. Den 30en Juli, om 9 uur 'savonde, werd het telegram afgezonden, maar om 11 u. 20 ging er reeds een tweede telearram achterna, dat zeide: .

„Wil instructie no. 200 voorloopig niet uitvoeren.

Wat was er inmiddels gebeurd 1

Het antwoord geeft het volgende telegram van den rijkskanselier aan den gezant te Weenen: .

Ik heb de uitvoering van instructie no. 200 tegengehouden omdat de generale staf mij zooevo.n mededeelt, dat de militaire toebereidselen van onze buren, met name in het oosten tot spoedige beslissing dwingen, wanneer wij ons niet aan verrassingen willen blootstellen. Generale staf wen sent dringend over de beslissingen bij u te lande, voornamelijk over die van militairen aard op definitieve wijze, zoo mogelijk onverwijld ingelicht te worden. Verzoeke dringend vertoogen te houden, dat wn morgen antwoord ontvangen."

Ook dit telegram werd niet verzonden, maar door een ander vervangen, waarin het tegenhouden van de

Sluiten