Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■instructie door het inkomen van een telegram van. den koning van Engeland verklaard werd. Maar er valt niet aan te twijfelen, dat de eerste verklaring de duist* was. Men deinsde er voor terug aan een dergelijken invloed van den generalen staf op de buitenlandsche politiek toe te geven. In hem treedt

-een nieuwe factor op, die beslissend wordt voor het

■uitbreken van den oorlog.

16. De mobilisaties.

Van het begin van de crisis af had bij de meeste regeeringen een zeker wantrouwen geheersoht, niet -slechts tegen Oostenrijk, maar ook tegen Duitschlahd, ondanks de levendige verzekeringen van Berlijn, dat men door het Weensche ultimatum evenzoo verrast was geworden als de overige wereld.

De sabotage van alle bemiddelingspogingen door Oostenrijk en Duitschland tot aan den 29en Juli, die dan door Oostenrijk voortgezet werd, thans in tegenstelling met Duitschland, die echter niet openlijk aan den dag kwam — dit alles deed de vredesliefde van de centrale mogendheden steeds twijfelachtiger lijken en bevestigde bij de entente steeds meer de vrees, dat zij een „algemeene conflagratie" wilden.

Slechts weinig buitenlandsche diplomaten waren den 30en Juli nog van meening, dat ÏTuitschland ernftig bezig was te bemiddelen. Tot dezen behoorde de Belgische gezant te St. Petersburg, de 1'Escadlle, die op 30 Juli meldt:

„Onloochenbaar blijft slechts, dat Duitschland hier evenals te Weenen bezig is geweest een of ander middel te vinden om een algemeen conflict te vermijden, dat het daarbij aan den eenen kant op het vaste besluit van het Weensche kabinet gestooten heeft geen stap terug te wijken en aan den anderen kant op het wantrouwen van het St. Petersburgsche kabinet tegen over de verzekeringen van Oostenrijk-Hongarije, dat het slechts aan een bestraffing, niet aan een in bezitneming van Servië denkt."

Het telegram kwam op den weg door Duitschland in handen van de Duitsehe regeering, die zich haastte bet openbaar te maken, omdat het bewijst, dat Duitschland met groote toewijding voor den vrede gewerkt heeft. De Duitsehe regeering heeft later nog talrijke andere rapporten van Belgische diplomaten uit de tien jaar voor den oorlog openbaar gemaakt, die alle zeer gunstig over de vredesliefde van

Sluiten