Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, maar in een zeker stadium in openlijke mobilisatie moesten overgaan.

De gevaren van dit stadium hadden de Duitsehe staatslieden zelf vooruit gezien. In het zooveel besproken rapport van het Beiersche gezantschap van 18 Juli heette het:

„Van een mobilisatie van Duitsehe troepen moet afgezien worden en men wil ook door onze militaire autoriteiten er op werken, dat Oostenrijk niet het geheele leger én in het bijzonder de in Galicië staande troepen mobiliseert, om niet automatisch een tegen-mobilisatie van Busland uit te lokken, die dan ook ons en Frankrijk tot gelijke maatregelen zou dwingen en daarmede den Europeeschen oorlog uitlokken."

Deze plaats heeft Eisner helaas weggelaten. Zij moet de Duitsehe vredesliefde bewijzen. En zij zegt dan ook, dat Duitschland niet den Europeesohen oorlog tot iederen prijs, maar slechts den Servische» wilde; zij zegt echter nog wat anders, n.1. dat, wanneer Oostenrijk mobiliseerde, dit automatisch de Russische mobilisatie na zich moest sleepen, die dan den Europeeschen oorlog zou uitlokken.

Dit „automatisch" mogen diegenen ter harte nemen, die beweerden, dat Busland zonder reden gemobiliseerd heeft en daarmede getoond, dat het den oorlog wilde.

Wien het om den vrede onder alle omstandigheden te doen was, dje mocht natuurlijk voor alles de oorlogsverklaring aan Servië niet toelaten. Had men eenmaal dezen noodlottigen stap gedaan, dan was er een atmosfeer van onrust geschapen, die algemeeDe mobilisatie achter zich aan sleepte. Wilde men dat vermijden, dan moest men zich ten minste binnen het kader van het program houden, dat het Beiersche rapport ontwikkelde. Men moest verhinderen, dat Oostenrijk op een wijze mobiliseerde, die Busland verontrustte.

Dat geschiedde niet.

De Oostenrijksche mobilisatie was tamelijk ondoorzichtig, maar Bethmann Hollweg bekende zelf in zijn oorlogsredevoering op 4 Augustus, toen hij van de Russische mobilisatie sprak en deze voor niet gerechtvaardigd verklaarde:

„Oostenrijk-Hongarije had slechts zijn legerkorpsen, die onmiddellijk tegen Servië gericht waren, gemobiliseerd en in het Noorden slechts twee legerkorpsen en ver van de Russische grens."

Reeds den 25en Juli was Oostenrijk de mobilisatie

Sluiten