Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van, acht legerkorpsen begonnen, dié „automatisch"" de Russische na zich moest sleepen, zooals de Duitsehe regeering zelf besefte. En zij moest ook weten, dat de gedeeltelijke mobilisatie, waar men mee begon, eveneens automatisch de algemeene na zich sleepte. Zij volgde in Oostenrijk en Rusland bijkans gelijktijdig, op den 31en Juli. De Russen beweerden, dat Oostenrijk met den maatregel begonnen was.

De Fransche gezant te St. Petersburg, Paléologue, rapporteerde den 31 en Juli:

„Op grond van de algemeene mobilisatie van Oostenrijk en de door Duitschland sedert zes dagen geheim, maar zonder ophouden getroffen mobilisatiemaatregelen, is het bevel tot algemeene mobilisatie van het Russische leger uitgevaardigd."

Op den len Augustus mobiliseerden vervolgens Engeland er. Frankrijk precies zooals het Beiersche rapport voorspeld had.

In Duitsehe regeeringskringen zelf verklaarde men de fiussische mobilisatie niet uit oorlogszuchtige bedoelingen van de Russische regeering. Den 30en Juli seinde da Duitsehe militaire gevolmachtigde te St. Petersburg.

„Ik heb den indruk, dat men bier mt angst voor komende gebeurtenissen gemobiliseerd heeft, zonder agressieve bedoeling*n."

Zelfs na de algemeene Russische mobilisatie van den Slen Juli hééft Bethmann aan Lichnowsky ta Londen opgemerkt:

„Ik houd het niet voor onmogelijk, da* de Eussische mobilisatie daaruit te verklaren is, dat gisteren hier loopende, volstrekt valscbe en terstond olticieel tegengesproken geruchten over de hier plaats gehad hebbende mobilisatie als feit naar St. Petersburg gemeld zijn geworden."

Maar mochten do mobilisaties slechts uit defensieve overwegingen voortvloeien, zq vermeerderden enorm de algemeene spanning.

Daarmede nam het gevaarlijke van den toestand geweldig toe. Naast de diplomaten kregen au de generalestaf-menschen het woord in denzelfden tijd waarin zich bij den „burger"-kan1selier een zwenking in de richting naar den vrede voltrok. Voor den generale staf-man bestond de taak niet daarin, den oorlog te verhoeden, dien hij reeds als onvermijdelijk beschouwde, dan- wel veeleer * hierin den oorlog te winnen. De uitzichten op overwinning waren echter te grooter, naar mate men er sneller opsloeg,, den vijand minder tijd liet zijn krachten te verzame-

Sluiten