Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len Zoo begonnen de pogingen van den kanselier om den vrede te redden eerst op een tijdstip toen zbn vroegere oorlogspolitiek reeds de sterkste drijfkracht tot den oorlog op den voorgrond gebracht had.

Reeds van 29 Juli af zijn er bewijzen voor het ingrijpen van den Duitschen generalen staf in de politiek. Op dezen dag zond hij aan het ministerie van buitenlandsche zaken een exposé, niet over den m i 1 itairen, maar over den politieken toestand waarvan de toelichting tegenover den rijkskanselier "U** tot zijn bevoegdheid behoorde. De titel üeette: „Ter beoordeeling van den politieken toestand"

Het begon met de volgende uitlatingen: „Het is buiten kwestie, dat geen staat van Europa tegenover het confliot tusschen Oostenrijk en Servië niet andere dan mensohelijke belangstelling zou staan, wanneer daarin niet het gevaar van een al<remeen politieke verwikkeling lag opgesloten, die thans reeds dreigt een wereldoorlog te ontketenen. Sedert meer dan vnf jaar ie Servië de oorzaak van een spanning rn Europa, die met allengs ondraaglijk wordenden aruk op het politieke en economische leven van de volken rust. Met een aan zwakte grenzende lankmoedigheid heeft Oostenrijk tot dusver de aanhoudende uittartingen en de op vernietiging van zijn staatsverband gerichte politieke ondermijningsarbeid van een volk verdragen, dat van koningsmoord mann eigen tot vorstenmoord in het naburige land geschreden is. Eerst na de laatste afschuwelijke

«m a£?«ïee£tibet-naaS ^rste middel gegrepen om met gloeiend ijzer een zweer uit te branden, die voortdurend het lichaam van Europa dreigde te vergiftigen. Men zou meenen, dat geheel n-uropa het dankbaar had moeten zijn. Geheel Euroiia zou opgelucht zijn, wanneer zijn wedeveïsSer op.gepaste wnze getuchtigd en daardoor de rust en orde op den Balkan hersteld waren geworden, Maar Busland plaatste zich aan de zijde ,h « * m 1» d a d i g e land. Eerst daardoor werd de Oostenrijksch-Servische aangelegenheid tot de onweerswolk, die zich ieder oogenwi V*I ^r1110,?3 dreigde te ontladen.» En zoo voort. Van dien aard waren de politieke les-

deeïd^^ff D|rale 1,af aan den "^kanselier uitdeelde en die deze alleronderworpenet in ontvangst nam. Over de opvatting van de geschiedenis door den generalen staf behoeft men geen woord te verliezen Mechts daarop zrj gewezen, dat de Duitsehe generale

Sluiten