Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6taf-menschen den Servischen koningsmoord, tot een daad van het Servische volk maakten. Zij hadden reeds vergeten, dat het hun collega's waren, die deze methode toepasten.

Het rapport wijst er dan op, dat Rusland verklaard had te willen móbiliseeren. Daardoor wordt Oostenrijk gedwongen niet slechts tegen Servië, maar ook tegen Rusland te móbiliseeren. Daardoor wordt een botsing tusschen hen beiden onvermijdelijk.

„Dat is echter voor Duitschland de casus foederis. Slechts een wonder zou den oorlog nog kunnen verhinderen."

„Duitschland wil dezen verschrikkelijken oorlog met uitlokken. De Duitsehe regeering weet echter, dat zij de diepgewortelde gevoelens van verbondstrouw, een der schoonste trekken van het Duitsehe gemoedsleven, op noodlottige wijze kwetsen en zich in conflict met alle gevoelens van haar volk brengen zou, zoo zij haar bondgenoot met te hulp zou komen op een oogenblik, dat over zijn bestaan zou kunnen beslissen."

Duitschland wil dus „dezen verschrikkelijken .oorlog niet uitlokken," maar „een van de schoonste trekken van het Duitsehe gemoedsleven", dat de DuiUche generale staf zoo voortreffelijk representeerde, dwingt het er toe, n.1. de trouw tegenover het samenzweringsverbond van 5 Juli, dat ook tot de „schoonste trekken van het Duitsehe gemoedsleven" behoort.

Na dit beroep op het Duitsehe gemoed wordt de generale staf echter zeer ongemoedelijk:

„Volgens de ingekomen berichten sennnt ook Frankrijk voorbereidende maatregelen voor een eventueele mobilisatie te treffen. Het is klaarblijkelijk, dat Rusland en Frankrijk in hun maatregelen hand in hand gaan.

„Duitschland zal dus, wanneer de botsing tusschen Oostenrijk en Rusland onvermijdelijk is, móbiliseeren en bereid zijn den oorlog naar twee fronten op te nemén. .... .

„Voor de in dit geval door ons beoogde militaire maatregelen is het van het grootste gewicht, zoo spoedig mogelijk zekerheid te hebben omtrent de vraag of" Rusland en Frankrijk van plan zijn het op een oorlog met Duitschland te laten aankomen.. Hoe verder de toebereidselen van onze buren gaan, des te sneller zullen zij hun mobilisatie kunnen voltooien. De militaiie toestand wordt daardoor voor ons van dag tot dag ongunstiger cn kan, wanneer onze toekomstige tegenstanders zich verder in aUe kalmte

Sluiten