Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen was, begaven de heeren v. Jagow en Zimmermann zich naar den kanselier en den keizer, om té verkrijgen, dat de order tot algemeene mobilisatie vandaag nog niet gegeven zou worden. Maar zü stieten op den onwrikbaren tegenstand van den minister van oorlog en de hoofden van het leger, die den keizer de verderfelijke gevolgen van een vertraging van 24 uitlegden. Het bevel werd terstond gegeven"

in treffende tegenspraak met deze berichten staat do voorstelling, die Tirpitz in zijn Herinneringen geeft. Volgens Tirpitz zou Bethmann den 'laatsten dag zelfs ten sterkste op de mobilisatie aangedrongen hebben en, in tegenstelling met Moltke, er op °estaan hebben, dat met de mobilisatie ook terstond °de oorlogsverklaring zou volgen. (Blz. 239—241).

Ondanks deze tegenstrijdigheden kunnen al deze berichten juist blijken Want éen ding staat vast: de radeloosheid in de regeeringskringen, die den 29en Juli begonnen was, was van dag tot dag snel toegenomen. En verder de tegen stellingen in die kringen, lietnmann had geen gezag meer over de geesten, die hn opgeroepen had. Hn wist zelfs niet, hoe zeer hn gelijk had, toen hij den SOen Juli in den Pruisischen nnnisterraad verklaarde: De leiding was verloren ën de steen aan het rollen gegaan

17. De oorlogsverklaring aan Rusland.

a) De voorbereiding tot de oorlogsverklaring.

v ?e .^gemeene radeloosheid trad duidelijk aan het lichti bn de oorlogsverklaring aan Busland. Dat had tegelijk met Oostenrijk in den mórgen van 31 Juli de algemeene mobilisatie bevolen. Beiden hadden verklaard, dat zij slechts een voorzichtigheidsmaatregel was, en nog geen oorlog beduidde. De onderhandelingen zouden er niet door afgebroken worden.

Zoo heriohtte de Russische gezant te Weenen den disten Juli naar St. Petersburg:

„Niettegenstaande de algemeene mobilisatie, zet ik de gedachten wisseling met graaf Berchtold en zhu medewerkers vcort,"

Dat Duitschland van zijn kant op de mobilisatie van Busland eveneens mobiliseerde, was wel begrijpei? -V "Ti mobiliseerde toen, zelfs Nederland. Als Duitschland evenals alle andere naties, zooals ook

Sluiten