Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk, de mobilisatie slechts als een voorzorgsmaatregel beschouwd had, dan was er tegen dezen stip niets in te brengen.

Do Duitsehe gezant te Parijs, Schön, meldt den len AugnstuA naar Berlijn:

„Minister-president verklaarde mij, dat de zooeven hier bevolen mobilisatie geenszins agressieve bedoelingen inhield, wat ook in proklamatie nadrukkelijk gezegd wordt. Er is nog steeds ruimte voor voortzetten der onderhandelingen op grondslag van het voorstel van" sir E Grey, waarin Frankrijk toegestemd heeft en dat het warm aanbeveelt.

Tegen botsingen aan de grens is van Fransche zijde door tien kilometer-zone voorzorg genomen.

Hij kan de hoop op vrede niet opgeven."

Wanneer Duitschland zijn mobilisatie van dezelfde verzekeringen vergezeld deed gaan, dan konden de onderhandelingen feitelijk nog verder gaan en ten 6lotte vreedzaam eindigen In 1913 hadden toch Busland en Oostenrijk gemobiliseerd, zonder dat het tot oorlog gekomen was. Wij hebben gezien, dat een van de redenen voor Wilhelm, waarom hij den oorlog tegen Servië voor noodzakelijk hield — hoewel het Servische antwoord iedere reden daartoe had weggenomen — in het feit lag, dat Oostenrijk thans voor de derde maal mobiliseerde. Indien dat weer gebeurde, zonder dat het leger, d. w. z. de heeren officieren, hun wapeneer bevredigd zagen, zoo zou dat kwade gevolgen hebben

Tirpitz hield den lsten Augustus de oorlogsverklaring voor een fout. Moltke hecht op dien dag aan haar „geen waarde", zooals Tirpitz opmerkt.

Dus mobilisatie behoefde geen oorlog te beduiden. Op haar kon op het laatste oogenblik nog zonder dit bloedige verloop de demobilisatie volgen, wanneer men het intusschen eens werd.

In het telegram naar St. Petersburg van 31 Juli waarin Bethmann Duitschland's mobilisatie in uitzicht stelde, maakte hij bezwaar, dat Busland ondanks de hangende onderhandelingen'mobiliseerde. Intnsschen had Oostenrijk, niettegenstaande de hangende onderhandelingen, niet slechts gemobiliseerd, maar aan Servië den oorlog verklaard en Belgrado gebombardeerd. Wanneer dat de onderhandelingen niet onmogelijk maakte, behoefde de bloote mobilisatie van Busland niet zoo pijnlijk opgenomen te worden

Maar niet alleen op dit punt zag de rijkskanselier slechts den splinter in het oog van Busland en met

Sluiten