Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom dit? Men kan het wegblijven uit twee zeer verschillende motieven verklaren: vooreerst uit den wensen van den generalen staf, Rusland niet ontijdig op te zweepen, het nog het geloof te laten, dat ondanks de mobilisatie verder onderhandeld kan worden en het daardoor er van af te houden deze bijzonder te verhaasten. Het wegblijven kon echter ook aan den wemsoh van den burgerlijken kanselier ontspringen om niettegenstaande de mobilisatie niet alle bruggen af te breken.

Inderdaad vatte men de mededeeling van de Duitsehe regeering in Rusland nog niet als een ultimatum

OPÖm 12 uur 's nachts deelt Pourtalès het telegram aan Sasonof mede. , ,

Daarop antwoordde den volgenden dag, den len Augustus, om twee uur 's namiddags de Tsaar in een telegram aan Wilhelm: .. .

Ik heb je telegram ontvangen. Ik begrijp, dat je gedwongen'bent. te móbiliseeren, maar ik zon van jou denzelfden waarborg willen hebben, dien ik jou gegeven heb, n.1. dat deze maatregelen niet oorlog betekenen en dat wij voort zullen gaan te onderhandelen tot heil van onze beide landen en van den aigemesnen vrede, die ons hart zoo dierbaar is. Aan onze langbeproefde vriendschap moet het met Gods hulp gelukken bloedvergieten te voorkomen. Dringende verwacht ik vol vertrouwen je antwoord. ..

De argelooze Nicky droomde er niet van dat zijn lang beproefde vriend „Willy" op dezen tijd reeds de oorlogsverklaring aan hem afgezonden en daarmede den oorlog geopend had.

b. De motiveering van de oorlogsverklaring.

Wilhelm had er geduchten haast achter l^ wa grooten haast als de Oostenrijkers op 25 Juli tegen

°VOmd12 uur^smiddags eindigde de termijn, na welks afloop Duitschland, ingevolge de aankondiging van den rijkskanselier, wilde móbiliseeren wanneer Rusland niet onverwijld naar alle kanten demobüiseerde terwijl Oostenrijks algemeene mobilisatie. werd voortgezet en de oorlog tegen Servië verder ging

En om 1 uur reeds werd niet de mobilisatie bevolen, maar de oorlogsverklaring naar St Petersburg

^H^Duiteche witboek, dat anders alle dokumenten

Sluiten