Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rnhet Duitsch weergeeft, ook die in- vreemde talen gesteld zijn, bijv. de telegrammen, die er tusschen dei feZn n f1? rijn, maait dfvoor

rin?^™'"^r toch zeo gewichtige oorlogsverUa^*Jff *. i8*!?* seh«Hdeliikerwüze slechte in de iSnfluiS n * iS Gr ^ D° ooriogsver!

„Van den aanvang van de crisis af was de kedzerIrjke regeering er op uit haar tot een vreedzame onlossing te brengen. Ingevolge een aa„ hem gt-

hfd / MTnnh-7an \ ^ *«* k6izer van Rusland, üad Z M. de Duitsehe keizer met medeweten van Engeland op zich genomen bij de kabinetten van Wee£1 1 Petereb«r« als bemiddelaar op te treden, toen Rusland zonder de uitkomst af te wachten, tot overgin ^ ^ 1&nd' en zee-strijdkrachten \j^?agevolge van deze dreigende, door geenerlei militaire toebereidselen van Duitsehe zijde verklaarde maatregelen zag het Duitsehe Rijk zich tegenover een groot en onmiddellijk dreigend gevaar geplaatst Indien de keizerlijke regeèting nagelaten had dit gevaar onder de oogen te zifen, dan zou zij de veiligheid k \e3fS èS* van Duitschland in gevaaï gel

bracht hebben. Dientengevolge heeft de Duitsehe rt ™T?*n1(A «ezien zich tot de regeering

van Z. M. den keizer aller Russen te wenden met dec t *?Tden f*800'de aangegeven militaire maatregelen etsen te'vo?^ E™la*d geweigerd heeft aa» dgezln eisch te voldoen (het met noodig gevonden heeft onzen eisch te beantwoorden), en door*d™ weigering' (deze houdmg) heeft laten blijken, dat zijn actfe 7* gen Duitschland gericht is, heb ik de eer, in opdracht doen wetend11118 ÜW6 ExcellenWe het' volgende* „Zijne Majesteit, mijn verheven gebieder, neemt inden naam des rijks de uitdaging aanenbe-

JandTb^vtden.»1011 * ***** ^ ^ met Ru-

,J?er+Tlog6V6rkIari^K vergezeld van het volgende telegram aan Pourtalès:

„Voor het geval, dat de Russische regeering geen bevredigend antwoord geeft op onzen eisch gelieve 0.1!,. Haar hedenmiddag om 5 uur (middel-Europeesehen tijd) de volgende verklaring te overhandigen» "

In de verklaring zelf werd een zin in twee veroohillendte lezingen meegedeeld (de eene is in het boven weergegevene tusschen haakjes meegedeeld), van

Sluiten