Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooveel haast had de beer Pourtalès met deze overhandiging, dat hij in het geheel niet merkte, dat zij een dubbele lezing bevatte over de reden, waarom Duitschland den oorlog verklaarde. Beide lezingen werden aam de Russische regeering overhandigd, zeker een unicum bij een oorlogsverklaring. Intuischen moet het de» rijkskanselier wat benauwd (schwül) geworden zijn bij deze manier van den oorlog te ontketenen.

Reeds de redactie van den laatsten zin der afkondiging van den oorlog had moeilijkheden gegeven.

Een voorstel was er geweest om te zeggen: „Z. M. de Keizer, mijn verheven Souverein, verklaart in naam van het rijk den oorlog te aanvaarden, die hem ia opgedrongen". <„S. M. 1'Empereur, mon auguste Souverain au mom de 1'Empire deelare acoepter la guerre, qui Lui est octroyée"). Dat was slecht Fransen, want octroyeeren beteekent enkel in het Duitsehe spraakgebruik „opdringen"; in het Fransch beteekent het „toestaan" of „inwiUigen". Misschien was het om die reden, dat men in plaats van .yoctroyée" zette „forcée sur lui", wat in beter Fransch „opgedrongen" gaf.-

Maar de moeilijkheid school niet in de woorden, doch in de zaak. Men voelde, dat men na al hetgeen was voorafgegaan. deD oorlog onmogelijk kon kenschetsen als een, die was opgedrongen. Pas later, toen de noodige hoera-stemming was opgewekt, vond men daartoe den moed. Daarom koos men daartoe de hierboven meegedeelde verwrongen vorm („S. M. 1'Empereur, mon auguste Souverain, au nom de 1' Empire relève le défi et se considère en état de gnerre avec la Russie").

Uit het „opdringen van den oorlog" werd enkel een „uitdaging tot den oorlog", welken do Keizer als uitgebroken beschouwt. In dezen zwakken en verdraaiden vorm, werd de verklaring van den vreeslijksten van alle oorlogen gemotiveerd, die enkel door de dringendste motieven te rechtvaardigen zou zijn geweest. Maar die waren niet te vinden, ofschoon het sinds het uitbreken van den oorlog Bethmann's dringendste zorg is geweest, Rusland in het ongelijk te plaatsen en dat land de geheele verantwoordelijkheid voor den komenden oorlog in de schoenen te schuiven.

Toen nu zelfs het telegram van den Tsaar kwam, waarin het goed recht van de Duitsehe mobilisatie

10

Sluiten