Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd erkend, doch de noodzakelijkheid werd ontkend, dat zij oorlog moest betcekenon, moet den heeren Tan het dept. van buitenlandsche zaken hun oorlogsverklaring dubbel ongerechtvaardigd zijn toegeschenen. Anders zou niet te begrijpen zijn, dat zij achteraf nog een poging deden, de afkondiging van de mobilisatie te beletten, welke nog niet was uitgevaardigd. Dat gelukte hun niet, om vijf uur werd zn bevolen Nog steeds legde de „Burgerkanselier" zich er niet bij neer. Wij hebben reeds de mededeeling van „Junius Alter" geciteerd, dat „nadat de mobilisatie had plaats gehad, Bethmann Hollweg nog een laatste poging deed, te verkrijgen, dat het bevel werd ingetrokken; maar het was gelukkig te laat. Dit heeft zeker betrekking op het volgende: Ofschoon om een Uur 'amffldags reeds de oorlogsverklaring naar St. Petersbubrg was verzonden, legoe de kanselier nog om kwart voor tien 's avonds don Keizer een telegram aan den. Tsaar voor, waarin nog maals de weg tot onderhandelingen werd geopend, en „Willy", zooals Wilhelm ook thans nog onderteekent verklaart: , . ., ■

„een onmiddellijke, duidelijke niet verkeerd uit te leggen antwoord van uwe (Nicky's) regeering is de eenige weg, om eindeloozen jammer te vermnden.... Ik moet allerernstigst van u verlangen, dat gij onverwfiÏÏ aan uw troelen het bevel geeft, onder geen omstandigheden ook maar de geringste schending van onze erenzen te begaan."

Dit telegram, bij het hoofdtelegraafkantcor aangeboden onAavönds half elf, negen uren na de afzending van de oorlogsverklaring, is zeker een van de mee°st buitenissige episoden in de ontzettende komedie van vergissingen en verwarringen van 1 Aug. nw wekte in Petersburg dan ook de grootste verbazing. Pourtalès zond daarover vandaar nog een bericht, drie uur vóór. zijn vertrek naar Stockholm.

„Daarnet vraagt Sasonof niij telefonisch, hoe het volgende to verklaren valt. Z. M. de Keizer van Busland heeft een uur of wat geleden een telegram van onzen Allergenadigsten Heer ontvangen, dat van 10 n 45 m >s avonds gedateerd is en in welks slotzin het verzoek is uitgedrukt, dat keizer Nicolaas aan znn troelen moge bevelen, in geen geval de grenzen IC oveTchrijden. De heer Sasonof vraagt, hoe ik mij een zoodanig verzoek kan verklaren, nadat ik gistTenavond de bekende nota (oorlogsverklaring) heb overhandigd. Ik heb geantwoord, dat ik geen andere

Sluiten