Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feering — is Rusland den oorlog begonnen, want at geschiedde op een tijdstip, dat men te Berlijn nog geen bericht had van de te Petersburg uitgesproken oorlogsverklaring!

Diensvolgens wordt een oorlogsverklaring niet van kracht van het oogenblik af, dat zij wordt uitgesproken, maar pas van het oogenblik af, dat de oorlogverklarende ervan op de hoogte is gebracht, dat de andere partij de verklaring ontvangen heeft.

Hebben eehter misschien de Bussen de grenzen overschreden vóór 6 uur, d.i. vóór den tijd, waarop te Petereburg de oorlogsverklaring inderdaad werd uitgesprokenl De Duitsehe memorie wil dat doen gelooven, wanneer zij zegt, dat de grens-schending „reeds 's namiddags" plaats greep.

Om uit te maken, of werkelijk Rusland den oorlog is begonnen, zou het van he* uiterste aelang wezen, nauwkeurig kennis te dragen van de details der grenssebending. Wanneer misschien hier of .laar twee of drie kozakken eigenmachtig over de grens zijn gekomen, dan was dat nog geen gebeurtenis, die het recht gaf, van een beginnen van den oorlog door Rusland te spreken. Zulke incidenten komen ook in vredestijd voor.

Hoe men zulke voorvallen behandelt blijkt b.v. uit een tot Berlijn gerichte nota van Viviani d.d. 2 Aug. waarin wordt geprotesteerd tegen de grensschendingen, die naar het heet door Duitsehe troepen gepleegd waren op verscheiden plaateen aan de Fransche grens. Nauwkeurig werden de plaatsen en de troepen in kwestie aangegeven. Het kwam bij Viviani niet op, dadelijk meer te doen dan te protesteeren, en te verklaren dat „Duitschland den oorlog tegen Frankrijk was begonnen."

Maar het schijnt, dat op 1 Augustus aan de Russische grens niet eens dergelijke weinig beteekenende grensschendingen zijn voorgekomen, ten minste niet vóór de overhandiging der oorlogsverklaring.

De Duitsehe memorie spreekt van „namiddag" en hecht aan deze tijdsbepaling een bijzondere waarde, welke in opmerkelijke tegenspraak is met haar onbepaaldheid. Wegens het belang der zaak zou het toch noodzakelijk zijn geweest, precies het uur der grensschending te noemen.

Dat echter, indien inderdaad de Duitsehe grens op 1 Augustus door Russische troepen is overschreden, dat niet in den vroegen namiddag kan zijn geschied, is reeds hieruit duidelijk, dat in den avond om

Sluiten