Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwart voor 10 de rijkskanselier den Keizer nog een telegram aan den Tsaar voorlegde, waarin deze werd gesommeerd, zijn troepen het hevel te geven, elke grensschending te vermijden. Dit telegram werd door het dept. van buitenl. zaken, naar boven is aangetoond na tien uur verzonden. Tot op dat oogenblik kon hn nog geen bericht hebben ontvangen over een grensoverschrnding, anders zou. het telegram nóg zinlediger zijn geweest, dan het door de reeds geschiede oorloosverklaring toch reeds was. In werkelijkheid ontving Wilhelm de eerste berichten over Russische grensoverschrijdingen in den ochtend van den 2den Augustus. Toen deelde Bethmann hem mede: „Volgens bericht van den generalen staf (heden 4 uur 's ochtends) is een poging gedaan tot spoorwegvernieling en rukken i eskadrons kozakken op naar Johannesburg. Daardoor is de oorlogstoestand een feit» Hier, eindeIflk, worden plaats en tijd genoemd. En daarbij blijkt net, dat de „namiddag van den lsten Augustus' in werkelijkheid de ochtend van den 2den Augustus was. De Russische vijandelijkheden beginnen zoowat 10 uren na de overhandiging van de Duitsehe oorlogsverklaring in St. Petersburg. Op deze maD1w 18 »Rusland den oorlog tegen ons begonnen". '

Wanneer de Duitsehe regeering desniettemin' aan deze vijandelijkheden een beslissende rol toekent voor het laten uitbreken van den oorlog, bewijst zij daarmee enkel, hoe weinig gemotiveerd de oorlogsverklaring den Duitschen staatslieden zelf voorkwam.

In de meermalen genoemde memorie der Duitsehe regeering van den 3den Augustus is zij ook zooveel mogelijk op den achtergrdnd gedrongen. De gegeven voorstekttng is een voorbeeld van misleidende berichtgeving. Zij behelst:

„De keizerlijke gezant te St Petersburg heeft de hem opgedragen mededeeling aan den heer Sasonof op 31 Juli om 12 uur 's nachts gedaan. Een antwoord van de Russische regeering hierop heeft ons nooit bereikt Twee uren na afloop van den in deze mededeeling gestelden termijn heeft de Tsaar aan Z. M. den Keizer getelegrafeerd.» Nu komt het reeds geciteerde telegram Een yoUedige mededeeling van het gebeurde had natuurlijk er op moeten wijzen, dat vóór het telegram van den Tsaar en een uur na afloop van den gestel den termijn de oorlogsverklaring naar St Petersburg werd gestuurd. Deze wordt echter te dezer Plaatse met geen enkel woord vermeld. Een zóó onbelangrijke kleinigheid kon men blijkbaar gemakkelijk

Sluiten