Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het hoofd zien. Het is werkelijk een wonder, dat zij in de Bijlage als No. 25 is afgedrukt.

Heelemaal verdonkeremaand kon zij helaas niet meer worden.

Nadat het telegram van den Tsaar is afgedrukt, dat na 2 uur 's nachts aankwam, heet het in de memorie verder: ,„ _

Hierop heeft Z. M. geantwoord". En nu wordt het telegram van Wühelm afgedrukt. Maar terwijl M aUe telegrammen van den Keizer aan den • Tsaar ux de memorie nauwkeurig het uur van afzending wordt meegedeeld, ontbreekt dat bij dit eene. Geen lezer vermoedt, dat dit „hierop" niet „onmiddellijk beteekent maar 8 uren laterA 10 uur. Ieder moet gelooven, dat het telegram vóór 6 uur is afgezonden Want, nadat het is afgedrukt gaat de memorie voorts

„Daar de aan Rusland gestelde termen verstreken was, zonder dat een antwoord op onze vraag was ontvangen, heeft Z. M. de Keizer en Koning op 1 Aug. om 5 uur 's middags de mobilisatie van het geheele Duitsehe leger en van de keizerlijke marine bevolen.

De Duitsehe gezant te Petersburg heeft intue» schen (!!K.) de opdracht ontvangen, ingeval de Kussische regeering binnen den haar gestelden termijn geen bevredigend antwoord zou geven, haar te verklaren, dat wij na het afslaan van onzen eisch ons als iu staat van oorlog bevindend zouden beschon-

^ Het o-een in den tekst der memorie dan volgt hebben wii boven reeds afgedrukt Dit „intusschen" in deze voorsteUing is zeker kosteUjk. Een model van nauwkeurige tijdsaanduiding. Het is de opvolging waardig, waarin de gebeurtenissen aangegeven werden. Die was

In werkelijkheid: In de memorie:

1 uur verzending van 2 uur telegram van de oorlogsverklaring, den Tsaar,

2 uur telegram van den zonder eenige tijdsaanTsaar duiding: telegram van den

5 uur mobilisatie, Keizer, 10 uur telegram van den 5 uur mobilisatie, Keizer aan den Tsaar. zonder tijdsaanduiding:

afzending van de oorlogsverklaring.

De chronologische verwarring in de memorie was nu eenmaal onvermijdelijk, wiJde men den lezer tot de gevolgtrekkingen brengen, tot welke ieneiww liw»» en die sedert het openbare leven in Duitschland heb-

Sluiten