Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben beheerscht tot aan het Witboek van Juni 1919:

Rusland is den ooi-jog tegen ous beg o n n e n.

In werkelijkheid was het anders. Du.ts-rhland is den oorlog tegen Rusland begonnui. De eo-usielling door de Duitsehe regeering gegeven van hit begin van den oorlog draait de zaken om.

De oorlogsverklaring aan Frankrijk.

a. Frankrijks uitsohakeling.

Na het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland! en Rusland moest die van Duitschland met Frankrijk automatisch volgen. Het Duitsehe oorlogsplan was, eerst de Franschen af te werken en dan met de Russen af te rekenen. Het was de taak van den generalen staf aan de Duitsehe legers zóó snel als maar kon het begin van hun actie tegen Frankrijk mogelijk te maken en dus was het de eisch van den generalen staf aan het dept. van Buit. Zaken, op het spoedigst de oorlogsverklaring in het Westen teweeg te brengen Tot dat doel had Buit. Zaken op den Sisten, tegelijk met de afkondiging der mobilisatie, die in Petersburg werd meegedeeld, een bijna gelijkluidende nota naar Parijs gestuurd welker toon, naar wij hebben gezien, echter veel dreigender was, wijl zij luidde: „De mobilisatie beteekent onvermijdelijk oorlog" en welke nota van de Fransche regeering gebiedend eischic, dat zij zou verklaren, of zij in een Duitsch-Bussischen oorlog neutraal wilde blqven. Antwoord binnen 18 uur.

De bedoeling was duidelijk; doordien men Frankrijk deze vraag stelde wilde men het dwingen, onmiddellijk te verklaren, dat het aan Ruslands zijde stond; dat zou zonder meer de oorlog zijn geweest; en reeds op 2 Aug. zou de actie tegen Frankrijk hebben kunnen beginnen.

Duitsehe onderdanen van goed vertrouwen hebb<ui evenwel ook in deze actie van de Duitsehe regeering een bewijs gezien van haar vredelievendheid.

Dr. David b.v. meende:

„De Duitsehe regeering ondernam de poging, den brand tenminste tot het Oosten te beperken. Dat is geen kleine post op derekening van haar te goed. De poging was ernstig bedoeld. Daaromtrent kon geen twijfel bestaan". (De sociaal-democratie in den wereldoorlog Blz. 80).

Sluiten