Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gert de neutraliteit niet — zooals Bethmann verwachte te; maar hrj zegt haar ook niet toe en gaf dus geen gelegenheid om met den eisch tot uitlevering van Toul en Verdun voor den dag te komen. Integendeel moest schon op 1 Augustus seinen:

„Op mijn herhaalde, besliste vraag, of Frankrijk in het geval van een Duitseh-Russiscnen oorlog neutraal zal blijven, verklaarde de minister-president mij dat Frankrijk datgene zou doen, 't welk zijn belangen net voorschreven "

Voor dat antwoord had Schön geen instructies. Ook voor het dept. van buitenl zaken was het niet gemakkelijk, zisb door Frankrijk „tot den oorlog gedwongen», door Frankrijk „aangevallen" te verklaren, wat toch noodzakelijk was, wilde men een gunstige moreele atmosfeer voor den oorlog scheppen. Dadelijk na de ontvangst van het antwoord van Schön. ging men m Buit. Zaken aan het werk om een oorlogsverklaring uit te werken; en men zette het volgende, van 1 Aug. gedateerde document, in eBiaar: "Lte Duitsehe regeering heeft, van den aanvang der crisis af, gestreefd naar een vreedzaam vergelijk. Doch terwijl zij, op wensch van Z. M. den Keizer van Rusland en m contact met Engeland, nog bemiddelde tusschen Weenen en St. Petersburg, heeft Busland zijn heele leger en vloot gemobiliseerd. Door dezen maatregel, aan welken geen buitengewone oorlogsvoorbereidingen in Duitschland waren voorafgegaan, werd de veiligheid van het Duitsehe ruk be- * dreigd. Niet op te treden tegen een dergelijk gevaar zou hebben beteekend, de veiligheid van het rijk op het spel te zetten. De Duitsehe regeerimg heeft dus van de Russische regeering de onmiddellijke staking geeisoh* van haar mobilisatie tegen Duitschland en zijn bondgenoot. Tezelfdertijd heeft de Duitsehe regeering de regeering der Fransche republiek hiervan in kennis gesteld en haar, in aanmerking genomen de bekende betrekkingen van de Republiek tot Rusland, gevraagd om een verklaring er over, of Frankrijk in een Russisch-Duitschen oorlog neutraal wil blijven. Hierop heeft de Fransche regeering het dubbelzinnig en ontwijkend antwoord gegeven, dat Frankrijk datgene zou doen, dat door znn belangen werd voorgeschreven. Met dit antwoord behoudt Frankrijk zich voor, zich aan de zijde van onze tegenstanders te scharen; en het is in staat, ons elk oogenblik met zijn inmiddels gemobiliseerd leger in

Sluiten