Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mSfi.1?? z0* *och Sevaariijk 2i n eweest dat motief als een voldoenden grond voor een oorlogsverklaring uit te spreken, op hetzelfde oogenblik waarop men op een andere manier dan tegen Frankrijk de neutraliteit of het bondgenootschap der beide ge! noemde mogendheden trachtte te verwerven.

In geen geval kon men beweren, dat reeds door de rransche verklaring alleen Duitschland was aanbevallen en tot den oorlog genoodzaakt was. En daarvan wilde men toch de wereld overtuigen.

Doch welke redenen ook beslissend mogen geweest znn om het document niet te doen versturen, het af-

S^t tew^ *? ieder Seval- da* «w» tot de

overtuiging kwam, dat het antwoord van Frankrijk -

wS? 21 m£tall»« d<>or zijn belangen zon laten verSariir Vold<>en<ten *rond bood voor een oorlogs?

Maar men had de oorlogsverklaring dringend noodig, nu de oorlog met Rusland reed! aan den gaZ

^zelfde midVd« egenhfd gr6ep men ten ™ netzeiMe middel, waartoe men — nadat men den oor

geiorn^mtTe"^ h^~^^cU^ vS^ïi °,mKtevbewiJzen' dat het (Rusland) den vrede had verbroken; men beriep zich op oorlogsdaden, waarmee de tegenstander zou zijn begonnem

b. De geheimzinnige vliegers. De reeds meermalen vermelde memorie der DuitSe. legTrTg-Jm 3oA.Ug- werd - naar het daarin ïzanT SSïïïfA2 4»* De Duitscho

gezant overhandigde de oorlogsverklaring on 3 SS 6™r « min. aan del Franschef inluisT deelen: memone wist echter reeds mee te

™£Inj ^ ochtend van den volgenden dag (2 Auel opende Frankrijk de vijandelijkheden.» S'

van^tltT^ Waren die? De oorlogsverklaring van den Sden Augustus somt ze op

niTS^ k€ tro€Den. ZÜ? gisteren bij Altmünsterol en gW6f V*6* Vogezen de Duitsehe grens overschreden en bevinden zich nog op Duitsch gebied vh6«er, die over Belgïsch gebied moet zijn komen vliegen, werd bij een poging om den snoor

ZTvïZZ?} 16 ^^i^tererneergescho: ten Verscheidene andere Fransche vliegtuigen zijn zonder dat daaraan twijfel moeelijk is - waargenoMM%?mJ2 Eif,el-«ebied- Ook deze moeten ov£ Belgisch gebied gevlogen zijn. Gisteren wierpen Fran-

Sluiten