Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Fransche infanterie heeft in den Elzas de eren zen overschreden en geschoten. g

rr.Jff^6,01' onmidd«Uijk aan de regeering ginds mede te deelen en sir Edward Grey ernstig voor te

za?dekomLWeikei1 fVaarlijken toestaild DuitschTan^ l a ° door deze' ^«en goede trouw rdaatR gehad hebbende provocaties, en dat het dalrdoorTt de ernstigste besluiten zal worden genoopt. C..zal aan U. E., naar ik hoop, gelukken, Engeland ervan te overtuigen, dat Duitschland, nadat het tot dl

KeSfa yCrhet mt°gelijke !? ^omeTvoS 'P ' , z"n tegenstanders in de rol van besvar!^h.TSï* gedrongen, en dat het, om zrjn bestaan te handhaven, naar de wapenen moet gr?-

R,Dten7n^en AuPStns.. werd toe* ^ het dept. van Buit. Zaken om 1 uur 45 m. 's namiddags de volgende "«^/^ Fransche grensschendingen oï gemaakt, die door den generalen staf waren gemelch „1. Bericht van het 15e legercorps (opperbevel • Schennis van de grens door de Fransche?, ^ deü zi/wV\UgU1™ b^Metzeral en den Schluchtjas ponder twijfel vastgesteld. Duitsehe posten werden beschoten. Geen verliezen. Verzonden van Straat" burg 2 Augustus, 's avonds om 9.30 uur. straate"

dJ!' n.^?1* Vaf het„1?6 ïegerkorps (opperbevel): In ™„ S™Va£ 1 op._2 ^"pstus heeft scnennis van de grens door Fransche infanterie plaats gevonden tegenover Markirch. De Franschen hebben het vuur het eerst geopend. Geen verliezen. Verzonden van StraatsDurg & Augustus, 's avonds om 5.55 uur.

3. De 50e brigade infanterie meldt uit Mühlhausen, r^v^HS' smidda-g« 12.10 uur: Vijandelijke pal troeljes hebben de grens bij Altmünsterol, in de streek keerd overschreden, maar zijn weer terugge-

4. Bericht van het étappencommando Keulen, van i Augustus, 's avonds 11.45 uur: Druk vliegtuigengedoa van den vijand over de grens heen uit do richting van Trier naar Junkerath en van Dahlia na»-- ^.eyd? ïn °P rechter-Bijnoever bij

■* ^BlJ BheTd* hebben ze signalen gegeven met wit, rood en groen licht.

hS J6lefoonbericht van den chef van den staf van het 21e legerkorps, 3 Augustus, »s ochtends 9.40 uur Drie vliegtuigen en een luchtschip (van voren breed' van achteren zeer spits) vanochtend boven het

Sluiten