Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet enkele losse patroeljes, maar het 8e legerkorps. veM>,den 3e? Augustus, 's ochtends „op bevel van M\ ™» vijandelnkheden tegen Frankrijk be°ondringen! Luxemburgsche gebied binnch te

hJhhïr, d* Seneraal °P eigen gezag zou gehandeld nebben, valt niet aan te nemen, ofschoon de militairen reeds in die dagen zeer eigenmachtig begonnen op te treden. Zoo werd aan Jagow op den ochtend van 3 Augustus de volgende aanteekening van graaf Montgelas voorgelegd:

„De opperbevelhebber in de Marken heeft meegedeeld, dat hij, gezien de authentiek vaststaande schendingen van de grens, genoodzaakt is, ten aanzien van bet rransche gezantschap en de Franschen dezelfde maatregelen te nemen, als reeds genomen zijn jegens het Russische gezantschap en de Russen."

Do opperbevelhebber in de Marken achtte zich dus gerechtigd, op grond van „authentiek vaststaande schendingen van de grens", althans voor Berlijn maar dadelijk op eigen houtje Frankrijk den oorlog te verklaren Dat werd Jagow toch te kras. Eïï schreef onder de aanteekening van Montgelas:

„Wat zjjn dat voor maatregelen? Wij zijn nog niet in oorlogstoestand. Diplomaten zijn dus nog geaccrediteerd"

• ^en o°rl°s«verklaring aan den opperbevelhebber m de Marken was hiervan niet het gevolg, want eenige uren later deelde Schön te Parijs mee. dat Duitschland zich in oorlog bevond met Frankrijk In zijn oorlogsverklaring werd de meeste aaiiruk gelegd óp de vhegtuieen De beweerde grenwhondrog-w door Jtransche troepen werden op zijn minst gecompenseerd door de gelijktijdig gemelde grensoverschrijdingen van Duitsehe troepen, waarover Viviani zien reeds den -Jden Augustus beklaagd had. Maar de vliegers!

Nu was in dien tijd de groote hoop des volks door een zonderlinge manie bezeten 's Nachts zag zij overal vliegtuigen en luchtschepen in de lucht en hoorde zii bommen springen. De commissaris van politie te btuttgart vermaande in die dagen tot nuchterheid en bezadigdheid m een proclamatie, waarin hn zei:

„Wolken worden aangezien voor vliegers, sterren voor luchtschepen, het stuur van fietsen voor bommen,"

Ondanks de neiging om de order zulke omstandigheden inkomende berichten over vliegtuigen te z%«°„°,hen,i,«dle mm ook in den donkersten

nacht herkende als „Fransche militaire vliegers»

Sluiten