Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vandaag Fransche vliegers bommen gegooid hebben in den omtrek van Neurenberg, is tot dusver niet bevestigd. Er zijn alleen onbekende vliegtuigen waargenomen, die op het oog geen militaire vliegtuigen waren. Het werpen yan bommen is niet vastgesteld, nog minder natuurlijk, dat de vliegers Franscnen waren."

Vooral op deze vliegtuigbommen berustte de motiveering van de Duitsehe oorlogsverklaring die men te Parijs overhandigde. Zij was in elk opzicht volkomen ongegrond. J

19. De oorlogsverklaring aan België.

a. De politieke fout van de woordbreuk.

- Er bleef den Rijkskanselier nog een harde noot te kraken, die de militaire bureaux hem in handen hadden gegeven: Het motiveeren van den inval in België Deze inval was net als de oorlog met Frankriik een uitgemaakte zaak, zoodra de vijandelijkheden met Kusland begonnen waren.

«JnM187i- had D^chland Elzas-Lotharingen ingelijfd. Niet om de bevolking dezer landen te bevrijden. Zn verzette zich veeleer wanhopig tegen

r,aHa™^LeUrin* Van Frankr«k- Niet om redenen van nationalen, maar van strategischen aard had Bis™'ck.haar «eëiecht om een betere strategische grens tegenover Frankrijk te verkrijgen, om bij ecu oorlog in de toekomst dichter bij Parijs te zi n en ?*.L u,wer 16 ,kunnen bedreigen dan in 1870 bij het uitbreken van den oorlog het geval was geweest.

Om der wille van dit militaire voordeel had Duitschland toentertijd zijn internationale politieke positie aohzienlijk slechter gemaakt, had het een 6.w1?6JTiy?nd?!hap tu(*chen zich en Frankrijk geplaatst, dit land m de armen van Rusland gedreven, een wedstrijd m bewapening en een blijvend oorlog^

Znlt rr^ de ongunstige posituL waarin het Duitsehe Rijk m 1914 den groeten oorlog inging

En dat alles om der wille van een strategisch voordeel, dat spoedig volkomen waardeloos zon binken. Want m het tijdperk der moderne techniek bestaan er geen natuurlijke, strategische grenzen meer, welker nadeelen niet door een rijken staat, die economisch en technisch op een hoogen trap van on*

wikKeling,: etast. door kunstmatige middel n 1 n

worden weggenomen. "

Sluiten