Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge van Oostenrijk's onhandigheid, helaas ook Duitschland teleurstellen, wat heni, Koning, ten zeerste leed doet. Hij zal nogmaals zijn invloed bij het ministerie aanwenden en het resultaat meedeelen."

Den volgenden dag kon de heer von Kleist geen betere troost schenken:

„Z. M. de Koning heeft mij vanochtend ontvangenen gezegd:

„Ondanks de veelvuldige pogingen, die hij gisteren in het werk heeft gesteld, blijft de regeering op het standpunt der onzijdigheid staan. Een actieven steun aan de bondgenooten zou het volk op het oogenblik slechts beschouwen als steun voor Oostenrijks uitbreidingsplannen op den Balkan (Onze oorlog met Frankrijk heeft daarmee niets temaken Het vecht toch aan onzen kant en niet aan dien van Oostenrijk. W.),. daar Oostenrijk tot dusver zich zelfs niet eens blijvend verbonden heeft om daarvan af te zien. Het volk zal Duitschland steeds met Oostenrijk over één kam scheren (als de regeering niets daartegen doet, natuurlijk, maar onzinnig, W.), daarom zou de regeering bij het verleenen van daadwerkelijken steun, zelfs aan Duitschland, op dit oogenblik gevaar loopen een opstand te ontketenen (stellig gelogen. W.). Hij, de koning, moest herhalen, dat hij helaas machteloos is, daar de meening der regeering door de meerderheid der afgevaardigden wordt gedeeld. Zelfs de pas terueeekeerde, het drievoudig verbond welgezinde (? ï W.) Oiolitti is van meening, dat er geen casus foederis aanwezig is, maar dat het land rust noodig heeft, onzijdig moet bliiven omdat er geen verplichting is om actief hulp te verleenen.

(Ongehoorde schoft! W.) De regeering is-

voornemens zioh tegen alle mogelijkheden te wapenen. Op mijn antwoord, dat, daar de eventualiteit van hulpverleening kwam te vervaBen, men klaarblijkelijk zou moeten denken aan een actieve bedreiging van Oostenrijk, daar er geen andere mogelijkheid kon bestaan, zei de koning: Men kon nooit weten, wat de leden der regeering doen zouden. (H ij trekt zich dus heelemaal terug! W.) Voor het oogenblik rekent de koning er op, dat er niets gebeuren zaL"

De betiteling van Giolitti als „ongehoorde schoft* wordt bijna nog overtroffen door de betiteling van d«n koning zelf die d°n 3den Augustus in een zelf geschreven brief aan den Duitschen keizer meedeelde,

Sluiten