Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•dat de Italiaansche regeering niet erkende, dat de pas uitgebroken oorlog de casus foederis stelde. Die brief was geteekend:

Je broeder en bondgenoot Vittorio Emanuele.

Achter bondgenoot schreef Wilhelm: „Onbeschaamdneid en achter den naam van den koning het kleine, maar veelzeggende woordje: „Schurk!"

Op actieve hulp van Italië kon den 3en Augustus ook de meest lichtzinnige en onwetende optimist niet meer rekenen. De laatste opmerkingen van Vittorio Emanuele lieten echter zelfs vreezen, dat Italië actief tegen Oostenrijk en Duitschland op zou kunnen treden Het standpunt, dat Engeland in zou nemen moest van grooten invloed worden op de houding yan Italië, dat in zoo veel opzichten van dit land afhing.

Dit was een andere factor die er voor pleitte Engeland niet te prikkelen door het bezetten van België. Daarbij kwam dan nog de overweging, •dat het aanzien van Duitschland ouder de bezetting in de heele wereld geweldig te lijden zou hebben. Want de onzijdigheid van België was niet van gewone orde, zooals die van Griekenland bijvoorbeeld. -£rj was plechtig bij verdrag vastgesteld en gewaarborgd en Pruisen was een der borgen. Door zün inval rn België schond het niet slechte de o n z ij d ign e 1 d, maar pleegde het woordbreuk.

Hoe grooter het vertrouwen is, dat men vroeger gekoesterd heeft jegens hem, die zijn woord verpand neelt, des te grooter is de boosheid en minachting jegens hem als hij zijn woord breekt De Belgen hadden m meerderheid tot Augustus 1914 vertrouwen gehad in Duitschland en vriendschap voor dat land gekoesterd Na den mval werden zij zijn verwoedste vijanden.

Doch niet alleen in België heeft de woordbreuk, die gevolgd werd door de slachting van duizenden Belgen, de gruwelijke verwoesting van het heele land, de grootste verontwaardiging gewekt, zij maakte zich meester yan alle landen met een Europeesche cultuur en beroofde Duitschland van de laatste vrienden, die net in Europa nog bezat.

b. De rechtvaardiging van de woordbreuk.-

Hoezeer de inval in België van militair standpunt te begrijpen was, zoo was hij niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook politiek een zeer groote fout.

Maar de militairen bevalen, de burgerlijke staats-

Sluiten