Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden hadden te gehoorzamen. Hun was slechts de '^Ondankbare taak beschoren do woordbreuk voor het publiek te rechtvaardigen. Zij hebben Zich daarbij geestelijk niet ingespannen. Ook ditmaal hield men -zich aan het makkelijke patroon van Berchtold, anderen vijandelijke handelingen in de schoenen te schuiven, waardoor uien tot den strijd gedwongen was.

En in het Belgische geval was den rijkskanselier slechts do nobele rol etus brievenbestellers bescho-

rLDen 28stcn Juli ontving het ministerie van buitenlandsche zaken een door Moltke, den chef van den generalen staf, zelf den 2Csten Juli gedagteekend ontwerp van een brief ann de Belgische regeering, dat, na ecni"« rcdactionecle veranderingen* die door deu rijkskanselier, zoowel als door Stumm en Zimmermann aangebracht werden, door von Jagow nog denzelfden dag verzonden werd, niet aan deze regcering, maar aan den Duitschen gezant te Brussel. Het luidde als volgt:

„De keizerlijke regeering beschikt over betrouwbare berichten nopens den voorgenomen opmarsen van Fransche strijdkrachten in het Maasvak Givet—Namen. Deze laten geen twijfel mogelijk nopens de bedoeling van Frankrijk om (na vereeniging met een Engelsch expeditiekorps) over Belgisch gebied tegen Duitschland op te rukken. ,

„Do keizerlijke regeering kan zich niet aan de bezorgdheid onttrekken, dat België ondanks den besten wil niet in staat zal blijken om zonder hulp een Franschen (E-jg«-lschen) opmarsch met zoo groeten kans op succes af to weren, dat daarin een voldoende dekking tegen de bedreiging van Duitschland kan worden" gevonden. Het is een eisch van zelfbehoud voor Duitschland om den vijandelijken aanval voor te komen. Het zou daarom do Duitsehe regeering met het grootste leedwezen vervullen als België er een vijandige daad tegen zich in zou zien, dat dezo maatregelen van zijn tegenstander Duitschland dwingen om ter verdediging ook van zijn kant Belgisch grondgebied te betreden. Om elk misverstand buiten te sluiten, verklaart de keizerrijke regcering het volgende: 1. Duitschland beoogt gceiicilei vijandelijkheid tegen België. Als België genegen is in den komenden oorlog tegenover Duitschland een welwillende onzijdigheid in acht te nemen, neemt de Duitsehe regeering op zich bij het sluiten van den vrede niet alleen de bezittingen On de onafhankelijkheid van het koninkrnk in zijn

Sluiten