Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„veilig weggeborgen» op pekel gezet, opdat men ze later voor den dag zou kunnen halen, als men er behoefte aan had.

Dat was den 2en Augustus. Toen pas werd het voor den generalen 8taf dringend nrodzakelijk, dat D^itschland's veiligheid door het voorgenomen binnenrukken der Pranschen in België tot op het uiterste bedreigd werd. Toen telegrafeerde Jagow aan den gezant te Brussel:

; „Ued. Hoogwelgeb. zij zoo goed, de biilatre van instructie no 88 dadelijk'te openenden de daarin ver vatteopdracht vanavond om 8 uur Duitsehe tijd uit te voeren. Echter moeten in de verklaring van de Öke regeering. onder no. 7. de woorden „niet alleen» en de met „z* is zelfs bereid" beginnende zin geschrapt worden. (De betrokken woorden zijn nier! boven in de weergave van de nota gespatieerd. KJ moet het antwoord binnen 12 uur, niet binnen i ïïr' d"? niferlijk morgenochtend om 8 uur, verlangd worden Verzoeke de Belgische regeering zoo nadrukkelijk mogelijk te verzekeren,

vlnWt /.JU1\theid van ons bericht *«„ het Fransohe voornemen, beloften

ten" i?" 6lken tw«fel buitengeslo„Het Belgische antwoord moet uiterlijk morgenmidv£ °$J™Ï' ***• Wer in. ons bezft ™ n.

Tl* wil daarom wel zoo JBed zijn fiet

onSMlilT1 na/r MfF te seinen en ^Tbovendien onmiddellijk na de ontvangst door een lid van het keizerlijk gezantschap, het beste zou zijn de inü!taire attaché, per automobiel laten brengen naar generaal von Emmich, Union hdtel te Aken „De regeering ginds moet den indruk

ÏÏSfhtï al8°i de verschillende op draohten in deze zaak u vandaag pas

i R»,lk\h€bbei1: Ik **** u verder in overweging t wfche regeering in te geven, dat zij «ich met wl! «if ?P Antwerpen terug kan trekken, en dat WH, als zulks ginds verlangd mocht worden, op ons kunnen nemen om Brussel tegen binnenlandsche troebelen te beschermen."

h,,h%S"de2is. Van het nltimatum aan België onthultduidelijk het mechanisme, dat gebruikt werd om de motiveering te vervaardigen voor de Duitlche W?f \v0efkl.ari^enJu de eerste=dagen van Augustus

krnW'6 da?* .Tw^* gad«6laa*. ™et ..den indruk Krijgen , dat „alle" door de Duitsehe regeerinir in die dagen vastgestelde feiten des te harder gelogen

Sluiten