Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

posten gezien? 12 auto's met 80 passagiers in Pruisische officiersuniform. Een hunner, die uit was gestapt en de grens over kwam, wend opmerkelijkerwijze door de grensposten niet als de kapitein va» Köpenick vanwege zijn uniform met eerbied, maar met gewapenden tegenstand ontvangen. Daarbij merkten de posten dadelijk op, dat de 80 man in de automobielen geen reeht hadden, hun uniform te dragen. Zij wisten echter ook zonder noder onderzoek, dat de verkleede mannen bijvoorbeeld geen Hollanders waren, maar rranschen, ja, Fransche officieren, die door België naar Nederland en dan naar de Duitsehe grens waren gereden. Dezo lieden hadden klaarblijkelijk, om ongemerkt door België en Nederland heen te komen, er de voorkeur aan gegeven om, in plaats van in burgerkleeren te reizen, Pruisische uniformen aan te trekken.

De heele geschiedenis was even onzinnig als de op denzelfden dag gemelde van den Franschcn dokter, die met twee andere Franschcn er te Metz op betrapt was, dat «^ bronnen met cholerabacillen besmette. Men durfde het later niet meer aan om van deze histories gebruik te maken. Den 2en Augustus echter slaagde Jagow erin ze niet alleen ernstig op te vatten, maar er zelfs een diplomatieke actie aan vast te knoopen. Hij telegrafeerde de geschiedenis van de cholerabacillen naar Rome met de opdracht ze daar door de bladen te laten opnemen. En aan den ambassadeur to Londen en de gezanten te Brussel en in den Haag zond hij het volgende telegram:

„Verzoek aan de regeering ginds mee te deelen, dat vanochtend 80 Fransche officieren in Pruisische officiersuniform met 12 auto's getracht hebben de Duitsehe grens over te komen bij Walbeek, ten Westen van Geldern. Dit beteekent de ernstigst denkbare schennis van de onzijdigheid door F r a n k r ij k."

Men moest het hoofd volkomen verloren hebben om zien op die manier tegenover het buitenland belachelijk te maken.

Geldern ligt overigens dicht bij Wesel, waar men aen *ranscn.en vlieger neergeschoten zou hebben De militairen in deze grensstrook schijnen bijzonder schrikachtig geweest te zijn en geneigd om overal spoken te zien. *^

Nog verder dan Jagow ging vervolgens generaal Emmich. Hij motiveerde den inval in België met een proclamatie, waarin gezegd werd:

„Onze troepen hebben gehandeld onder den dwang

Sluiten