Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een onafwijsbare noodzakelijkheid, daar de Belgische onzijdigheid geschonden is door Fransche officieren, die verkleed in automobielen op Belgisch grondgebied zijn gekomen om zoo ia Duitschland te geraken." (Aangehaald door dr. E. J. Gumbel in zijn boek: „Vier Jahre Lfige," blz. 9.)

In zijn oorlogstoespraak van 4 Augustus schaamde Bethmann HoUweg zich van deze onnoozele motiveering van den inval gebruik te maken. Hij gaf toe, dat de overval van België „in strijd is met de voorschriften van het volkennecht," evenals dat de Fransche regeering te Brussel had verklaard de onzijdigheid van België te willen eerbiedigen, zoolang de tegenstander dat eveneens deed. Hij vergat op te merken, dat Jagow geweigerd had dezelfde verklaring af te leggen. Vervolgens zei hij:

„Wij wisten echter, dat Frankrijk voor den inval gereed stond."

Jawel we wisten den 29sten Juli al dat Frankrijk den len Augustus voor den inval gereed stond.

„Frankrijk kon wachten, wij echter niet, en een Fransche inval in onze flank aan den Beneden-Rijn zou noodlottig kunnen worden, Zoo waren wij gedwongen» ons over de protesten der Luxemburgscke en der Belgische regeering heen te zetten."

Hier is geen 6prake meer van reeds gebeurde schendingen der Belgische onzijdigheid. De Duitsehe inval wordt eigenlijk nog slechts gemotiveerd met den dooddoener, dat „wij niet kunnen wachten" en dat was feitelijk ook de eenige reden.

Met leugen en trouwbreuk werd de oorlog in het ■begin van Juli voorbereid, met leugen en trouwbreuk werd hij in de eerste dagen van Augustus begonnen. Het laatste was het onvermijdelijk gevolg van de voorbereiding. Ook ditmaal bleek het de vloek van de euveldaad, dat zij steeds nieuwe euveldaden moest verwekken. Begeering en legerleiding, kwamen niet meer uit het net van leugens, waarin zij zichzelf hadden verstrikt; zij moesten hun gebouw van leugens steeds hooger optrekken, tot het op 9 Nov. 1918 krakend ineenstortte.

20. De revotutloneertng der wereld.

De geheele oorlogspolitiek van Wilhelm en de zijnen was van den beginne op onjuiste vooronderstellingen gebouwd. Zij hadden zioh tot deelneming aan het Servische avontuur laten vinden in de ver-

Sluiten