Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Kanaal zon bebeérscben. Mét Rusland zou men het dan wel gemakkelijk klaarspelen.

België bood echter tegenstand. Die werd natuurlijk wel gebroken, maar gaf den Franscbeu tijd, hun noordgrens beter in staat van tegenweer-te brengen, ïn den slag aan de Marne kwam de Duitsehe opmarsch tot staan en daarmee .was de militaire kans on Overwinning evenzeer te niet gedaan, als vroeger do politieke. De voortzetting van den oorlog tegen de overmacht, die van toen af met den daS_aan^el'*e' moc«t leiden tot het doodbloeden van Duitschland, 'twelk Wilhelm reeds den 30cn Juli 1914 had Voorzien, twen dagen voordo* hij Rusland den oorlog verklaarde De vreeselijke worsteling ging er slechts om. of mèt Duitschland ook zijn tegenstanders zouden doodbloeden of niet. Met^Rusland is dit edele doel volkomen bereikt, met Frankrijk en Italië echter niet, nog minder met Engeland en in het geheel niet met Amerika en Japan, die integendeel reusachtige winsten te boeken hebben. .". , .

En het is een geluk dat de oorlog niet de geheels wereld het bloed heeft afgetapt, want wie jare dau overgebleven, om de geslagen wonden te verbinden en de menschheid te voedcnl

Van het tijdstip af, dat België tegenstand besloot te bieden en Engeland ann den oorlog ging deelnemen, werd Duitschland's toestand wanhopig. _

De Duitsehe generale staf zag dat dadejnk:, ini en. trok op zijn manier daaruit zijn slotsom. Dat blijkt o a uit een memorandum, 't welk de chef van den genéralen stat den 5den Aug. aan het ministerie vaa buitenlantlscha zaken zond en waarin de oorlogspolitiek wordt omschreven — een nieuw bewijs, dat van nu af de chef van den generalen staf en met de rijkskanselier de leider van de Duitsehe politiek was, wiens opdrachten de rijkskanselier nog slechts had uit te voeren. Het memorandum luidde:

,De oorlogsverklaring van Engeland, die blijkens stellige berichten van het begin van het conflict af heoo-d was, dwingt ons, allo zeilen bij to zetten omt de overwinning te behalen. De ernstige toestand waarin het vaderland zich bevindt, legt .ons den plich* on, elk middel te bezigen dat den vijand kan •benadeelen. De gewetenlooze politiek, die onze tegenstanrlors tegen ons voeren, geeft ons het recht tot oen niets ontziend optreden.

Do opstand van Polen is voorbereid en zal op vruchtbaren bodem vallet», want reeds thans worden onze troepen in Polen bijna als vrienden begroet. Ie

Sluiten