Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wtoclawek zijn ze bijv. met brood en zout ontvangen.

„Do stemming in Amerika is Duitschland goed gezind. De openburo meening in de Ver.*Staten is verontwaardigd over de wijze, waarop men tegen ons is opgetreden Wij moeten van dezo stemming zooveel mogelijk partij trekken. Do invloedrijke personen vau do Duitsehe kolonie moeten worden aangespoord, do pers to onzen gunste te bewerken. Misschien laten de Ver. Staten zich tot een vlootactie tegen Engeland vindenj als prijs daarvoor ligt Canada in het verschiet.

„Van 't hoogste belang is, gelijk ik reeds in mijn brief van den 2den dezer maand Nr. 1 P heb uiteengezets do opstand van Indië en Egypte, en ook in den Kaukasus. Door het verdrag met Turkije zal het ministerie van buitenlandscho znken in staat zijn, dit plan to verwezenlijken en het fanatisme van den Islam op te wekken."

(w. g.) VON MOLTKE.

] 'i laten nu maar daar, dat do heer v. Moltke den rijkskanselier zélfs in staat acht, zonder ecnig bewijs en alleen onder het voorwendsel van „stellige berichten", de bewering to aanvaarden dat „Engeland's oorlogsverklaring van het begin van 't conflict af beoogd wus."-

Vreeselijker is, dat de generale staf reeds in het begfti'Viui den oorlog uit den w.inhopigen toestand, waarin Duitschland zich door zijn eigen politiek had gebracht» niet do gevolgtrekking maakte, die ieder verstandig burger zou hebben" gemaakt, zoolang hij althans niet zelf door de militaristische k*orts"was aangetast, dat men moest trachten, het rijk zoo spoedig mogelijk door een verzoeningsgezinde politiek en den afstand van clko verovering uit dezen gevaarlijken toestand te bevrijden, maar dat. hij er do slotsom uit trok, dat men elk middel moest bezigen, 't welk den vijand kon benadeclcn, zonder op de gevolgen te letten en zoo meedoogenloos mogelijk moest optreden Daardoor deed hij den eersten'staW op den weg van opzettelijke wreedheden, die militair niets hielpen, daar ook de tegenstander ze kon toepassen in welk geval ze het leger en het volk van Duitschland zwaar zouden drukken, maar die bovendien het aanzien van Duitschland in de wereld volslagen vernietigden. Do inval in Relgië had Duit«eh!anil zijn Wste vrienden benomen en de dadelijk juist in Belgio beginnende wreedheden beroofden de

Sluiten