Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsoha oorlogvoering van het respect, dat Duitschland'» prestaties vroeger zette bij zijn tegenstanders hadden gewekt, en veranderden het in razenden haat en diepe verachting, zelf* bij «te neutralen, en daardoor werd ook de stemming gewekt, die het mogelijk maakte, niet alleen dat Amerika aan den oorlog deelnam, maar ook, dat de overwinnaar* ons ten slotte buitensporig harde vredesvoorwaarden oplegden, zonder bij hun volken voldoenden tegenstand te vinden.

Geboren uit een zelf gekweekten nood, die meende de wet te moeten breken, heeft deze oorlogvoering den Duitschen nood ten top gevoerd.

Er is nog één ding in de uitlatingen van Moltke, dat opmerking verdient. Zij spinnen een gedachte uit, dis Wilhelm reeds den SOsten Juli in zijn eersten schrik over de waarschuwing van Engeland had voorgeschemerd. Keeds toen had hij het oog laten vallen op de revolutioneering van de Mohammedanen en van Indië, zij het niet tot r,edding van Duitschland, dan toch tot ruineering van Engeland. Moltke voegt daar den opstand van Polen aan toe. En hij hoopt de Vereenjgde Staten te winnen, door hen Canada voor te honden!

Deze zinrijke politiek werd tijdens den oorlog voortdurend verder gedreven Daar de Vereenigde Staten niet te winnen waren, trachtte men nu Mexico te lokken door het eenige staten van de Unie voor te houden. Tegelijkertijd echter zocht men redding bij de insurgenten in Ierland, de anarchisten in Italië, de dynamiteurs in Amerika en ten slotte bij de bolsjewiki in Rusland, die alle naar krachten door den Duitschen generalen staf werden gesteund.

Men zie*, Lenim en Trotzky waren niet de eersten, die in de door hun zendelingen te verwekken wereldrevolutie de redding uit een onmogelijke situatie zagen. Wilhelm en Moltke waren hen daarmee voorgegaan

Gelijk iedere actie van hun wereldpolitiek, voltrokken zij ook deze zonder eenige diepere kennis van de wereld, die zij wilden bcheerschen of in beweging zetten. Zij gebruikten de meest ongeschikte middelen, riepen- de meest ongeschikte factoren te hulp, lieten zich door de minst vervulbare verwachtingen leiden.

Een staaltje van de manier, waarop men de monammedaansche 'wereld in rebellie trachtte ie brengen,

Sluiten