Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-vertelt Bernard Shaw in zijn „Peace conference Hints" (Londen, 1919. Pag. 90):

_i?Ih den eersten tijd van den oorlog wenschte de P^/ebe regeering een rebellie tegen de Pranschen i°4 j-fok °, en A1&*r* te ontketenen en verspreidde tot dit doel een brochure in voortreffelijk Arabisch waarin stond, dat ik (Shaw) een groot profeet was en op een keer aan een Amerikaanschen Senator had gezegd, dat de verkrachting van de Belgische neutraiiteit een episode van den oorlog en niet zijn oorzaak was. Het is mij volslagen onmogelijk, dien weg van het Duitsehe denken te volgen, die tot de gevolgtrekking leidde, dat een Moorsche sjeik aanleiding kon vinden om de wapens op te nemen, omdai een of andere ongeloovige hond tegenover een anderen on*eloovigen hond een opmerking had gemaakt, die voor een Marokkaan niet van het minste belang kon zün

^itS&Jïvn* tmiSSt ^ te ^ril'Pen was. Maar de Duitschers koesterden deze meening en gaven er eeld voor dit." 6

Helaas verloren zij daarbij niet alleen geld, maar ook hum goeden naam, want zij bepaalden zich niet tot het verspreiden van brochures bij hun vijanden, maar zij maakten ook gebruik van de bescherming van de externoraliteit van hun vertegenwoordigers bii de neutralen, om aanslagen van de meest verscheiden aard tegen het leven en het eigendom va* de bur-

h!noiV° aan. te 8token- Swxe* badden zij met behalve in het Oosten. Gelijk de Duitsehe po^ htiek, met Duitschland tegelijkertijd ook zijn tegen-

tt IZÏZ laV^n alle*n in Suslandgtot

het nagestreefde doel kwam, zoo bereikte zij ook alleen daar haar doel, om de bevolking te revolu™°?e»Tteon^De <We* merken hingen* zeer nauw van RnsT.nH1 *amen' CD ,°P de *»®t*™ ineenstorting van Busland was de val van het Tsarisme gevolgd; ook zonder dat de Duitsehe regeering het bolsjewisme had bevorderd. coisjeDe bekrompenheid van de Duitsehe politiek kwam bn deze zaak ook weer hierin aan den dag, dat zH niet bespeurde, hoe zij in het streven het huis vai

S,H ?JHrmfD -m bfand te &teken' 00k bet eigen huis ir lichter laaie zette.

Zjj huldigde het bijgeloof — dat inderdaad veel aanhangers van de wereldrevolutie met haar gemeen hebben — dat revoluties door handige en actieve' agenten, die over de noodige geldmiddelen beschikken, naar believen kunnen worden uitgelokt. Daar

Sluiten