Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegde zij nog dit tweede bijgeloof aan toe, dat men de geesten, die men opriep, naar believen kon commandeeren, en, nadat zij gedaan badden, wat men van hen verlangde, weder in een hoek zetten.

liet was ongelooflijk kortzichtig van een Duitsehe kapitalistische groot-agrarische militaire monarchie, die het anti-militarisme en de proletarische revolutie haatte als de pest, de felste voorvechters van de proletarische revolutie en van de ontbinding van do militaire tucht te bevoordeelen. De Eussische revolutie en in het bizonder haar tweede bedrijf, de overwinning van het bolsjewisme, heeft op het Duitsehe proletariaat en op het Duitsehe leger een zeer diepen indruk gemaakt, en haar revolutionaire vastberadenheid geweldig verhoogd. Dat bij de lui van den generalen staf daardoor hun vroegere liefde voor het bolsjewisme in den venijnigsten haat veranderde, heeft den revolutionairen terugslag van het bolsjewisme op Duitschland niet verminderd, maar integendeel krachtiger gemaakt.

Zoo zijn de machthebbers, die den wereldoorlog hebben aangesticht, ten slotte met hun eigen wapen geslagen. In zoover was de wereldgeschiedenis weer eens een wereldgericht, wat haar niet dikwijls overkomt, want de wereld is volstrekt niet teleologisch ingericht. ''

Wilhelm had reeds op den SOsten Juli, nog vóór den oorlog was verklaard, een voorgevoel van de ineenStorting gehad. Madame de Pompadour moet hebben gezegd: „N a ons de zondvloed": bij Wilhelm zou men dat gezegde zoo kunnen varieeren: „Volhouden tot aan den zondvloed."

Sl. De wereldoorlog en het Duitsehe volk.

Dat de machthebbers van Duitschland, die den ootlog hebben ontketend, daarbij ongelooflijk lichtvaardig, kortzichtig» en onnadenkend handelden, daarover is de heele wereld na de verschijning van het Oostenrijksche Eoodboek het eens. Alleen over de moreele qualiteiten der schuldigen wordt nog gestreden. Deze kwestie is gewichtig voor de beoordeeling van de personen in kwestie, niet van de instellingen: Hoe ook het moreele vonnis mag uitvallen — na kennisneming van de Duitsehe documenten zal het nauwelijks meer disputabel zijn — het politieke vonnis was allang mogelijk. Het was de veroordeeling van

Sluiten