Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iwJff 2in H^^and het wantrouwen tegen 0011601113010 door zijn bevreemdende houding toenam ontstond in het Duusche voik een snel toenemende opwinding tegen Rusland. Want de Duit^f" ring wist naar berichtenapparaat zeer behendiif te hameeren, en dit apparaat werdi in die dagen van° beginnende afsluiting van het buitenland voor de massa van liet Duitsehe volk de eenige bron van kennis

V^d\bU1i°Ul,and&che P011^*- Wie alfeen deze berichten kende, die moest vast en stijf gelooven. dat

vZ^T* k°°rtSfChÜS aan tot wefk wa? vrede te bewaren; dat het Duitschland dan ook gei i ^°fear"k voor aefl vrede te winnen, maar dat Kusiand besloten was, de gelegenheid tot een oorloa aan te grnpen. .Zoo stond Rusland voor de oogen vai net Dunsciue volk als de verstoorder van den vrede ais; üe aanvaller, en Frankrijk en Engeland als zijn misdadige helper.

^?t>ai.iep*^ opvatting wortel heeft geschoten, bewijst het feit, dat dien 7den Juni 1915 de konin°- van Beieren reeds aangehaalde uitlating kon wa^en-

V^P oorlogsver klarimg van Rusland

vo gde die van Frankrijk!» En in Snze dagen nog hebben in het Wittooek van Juni van dit jaar de vier „onafhankelijke Duitschers» nadat zij van de documenten kennis hadden genomen, gezegd, dat de oorlog voor Duitschland een „onvermijdelijke verdeglngsoorlog tegen Rusland was.» (Pg 44) Twj"L 6Cheen ,nu het 00Seilblik ingetreden, dat de Dunsche sociaal-democratie al dikwnls tot êen ount van overweging had gemaakt, en waarvoo- ooK internationaalsie onder hen er geen twfife? aan had den gelaten dat zij het voor noodzakelijk hadden gt

ïrankrijk werd ondersteund, ook tegen dit land

Ongeveer 1900 verklaarde Bebel, dat, als het tot een oorlog met Rusland kwam, den „vnand van alle beschaving en alle onderdrukten, niet. slechts in het eigen land, maar ook de gevaarlijkste vnand van üuropa en speciaal voor ons, Duitschers» dat hij dan „het geweer op schouder zou nemen". Op het partiicongres te Essen in 1907 (protocol pg. 255) haalde hij deze uit ating aan en bevestigde hij haar

Reeds veel vroeger had Friedrich Engels zich over deze kwestie geuit, en wel in het jaar 1891, toon de

Frani.hftr0eS Van Krooa*tad de hoofd en van "de 1-ranscne bourgeoisie verhit hield», do Fransch-Rus-

Sluiten