Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken yan het ministerie van buitenlandsche zaken. Zij laten zien, dat onder de volken, die werden opgeofferd voor de oorlogspolitiek van Wilhelm, het Duiteche de eerste plaats inneemt. Hoe meer zij bezwarend zijn voor het regime vam Wilhelm, hoe meer zij het Duitsehe volk vrijpleiten, want zij toonen ten duidelijkste, dat het van den werkelijken loop van de dingen, die tot den oorlog leidden, geen vermoeden had, veel, minder dan de andere volken, omdat alle mogelijkheid van kritiek der gebeurtenissen en van inlichting der massa door de politici, die uit enkele aanwijzingen de waarheid opmaakten, in het Duitsehe rijk tijdens den orlog was afgesneden.

Hebben echter de andere regeeringen niet ook over den oorlog misleidende beweringen opgesteldl

Dat is niet onmogelijk. Volgens de bekende uitlating van Bismarck wordt nimmer zooveel gelogen als vóór den oorlog, tijdens een verkiezing en na een jacht. En met name heeft het Tsarisme nooit als een fanaticus van de waarheid bekend gestaan. Maar de regeeringen van de entente hadden in 1914 geen aanleiding hun volken zoodanig om den tuin te leiden^ als die der middel-mogendheden. Want noch Frankrijk, noch Engeland, noch Busland wilden toen den oorlog, dien zij .vreemden, en terecht, wegens hnn binnen! andsohe moeilijkheden en hun onvoldoende wapeningen.

Bovendien begon de periode van de oorioffsyoorberAiflin<rpTi. die onwaarheden en achterhoudingen noodzakelijk maken konden, voor de tegenstanders van Duitschland eerst den' 24sten Juli, toen zij van het Oostenrijksche ultimatum hoorden, dat voor het eerst het gevaar voor oorlog liet opkomen. Voor de middel-mogendheden begon de tüd van het verdoezelen, verzwügen, bedriegen reeds den 5den Juli. In den tijd van 5 tot 23 Juli legden zij, door het buitenland geheel ongestoord en zonder eenige dwingende aanleiding het fundament van leugens, waarop zij de heele oorlogvoering hebben opgebouwd.

Men kan het Duitsehe volk geen grooteren metist bewijzen, dan deze leugens aan te wijzen, die bet op een dwaalspoor brachten. Daardoor wordt het m o re el voor de heele wereld onschuldig. Maar tegenover de moreele onschuld staat een politieke 'ecnflld.: *'

Misleid door de staatslieden der Hohsnzollern en der Habsburgers werd het Duitsehe volk tot een willig

Sluiten