Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-werktuig van hun plannen gemaakt en daardoor in een valsche positie gebracht. De groote meerderheid van het Duitsehe volk voelde zich bijna tot het eind van den oorlog en veelal nog tot in onze dagen solidair met degenen, die het hebben bedrogen en met heel Europa den ondergang tegemoet voerden. Het werd blind voor hun misdaden en fouten en kwam hartstochtelijk voor hunne onschuld op.

Zoo werd het ondanks zijn moreele onschuld toch bezwaard met de politieke schuld van zijn dynastie en zijn handlangers, werd het tot voorwerp van wilden haat en afschuw van de heele wereld, die het na zijn nederlaag de vreeselijkste vredesvoorwaarden opdwong en het als een ras van melaatschen behandelde.

Wie het Duitsehe volk liefheeft, niet alleen de nationale Duitscher, maar de internationale socialist en democraat wien elke natie even dierbaar is, moet er naar streven het Duitsehe volk van dezen vreeselijken vloek te verlossen, het van den vreeselijken last te bevrijden, dien het oude regime het op de schouders heeft gelegd.

Dit proces van de Duitsehe wedergeboorte in de nationale achting wordt steeds weer belemmerd, niet alleen door degenen, die het gevallen regime blijven aanhangen of zijn werkelijke medeplichtigen zijn, maar ook door politici, die thms zijn verderfelijkheid hebben ingezien, maar ondanks dat nog niet kunnen besluiten, de dingen te zien, zooals zij werkelijk waren.

Zij meenen het Duitsehe volk te dienen, door zijn eigen onschuld bij middel van het vrijpleiten van zijn vroegere heerschers te bewijzen. Maar zij verduurzamen daardoor slechts den schijn van zijn schuld, daar ■die van zijn regeerders van dag tot dag duidelijker in het oog springt.

Het is te hopen, dat de thans openbaar gemaakte Duitsehe en Oostenrijksche documenten het volhouden van deze politiek even onmogelijk maken, als zij in het binnenland den terugkeer van de militaire monarchieën van de Hohenzollern en de Habsburgers onmogelijk maken moeten.

Wat afzonderlijke dappere en helderziende Duitsehe socialisten en pacifisten reeds tijdens den oorlog en openbaar verkondigden, dat het Duitsehe volk door zijn regeering schandelijk is bedrogen en belogen en ■dat het alleen daardoor in den oorlog kon worden gedreven, dat moet toch eens eindelijk zonder omzien,

Sluiten