Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans in de publicaties der toenmalige Engelsche bourgeoisie een zeer vaak en gewoon aangewend was, een algemeen aanvaard begrip aanduidend.

Wilt gij een paar andere voorbeelden tot staving van deze stelling en uit denzelfden tijd?

„Wij moesten constateeren, dat tusschen bezit en inkomen, tusschen onzeker en vast inkomen een onderscheid bestaat. Wij moesten ook in de eerste plaats een principe verdedigen dat wij voor rechtvaardig houden en hielden en dat, zoo dan al nu nog niet, toch met der tijd als rechtvaardig erkend en aanvaard moet worden, namelijk, dat de grondslag der directe belasting moet worden uitgebreid... Werd het tot een vaststaand beginsel in ons maatschappelijk systeem, dat er klassen moeten zijn, die politieke macht dusdanig uitoefenen, dat zij de rijken met een onrechtvaardigen direkten en de arbeiders met een ongerechten indirecten belastingdruk belasten, zoo zou ik mij geen noodlottiger maatregel voor dit land kunnen voorstellen en geen, die erger gevolgen met zich zou sleepen. En ik ben ervan overtuigd, dat de eersten, die deze noodlottige gevolgen zouden komen te bespeuren, de bevoorrechte klassen zouden zijn".

Het is een citaat uit een rede van den later zoo beroemden conservatieven staatsman DlSRAËLl, toen reeds Minister van Financiën in het Ministerie-Lord Derby, voorkomend in een brief van Marx aan de N. Y. Tribüne van 17 December 1852 x).

Men ziet er uit, dat althans het begrip klassen, ja zelfs bevoorrechte klassen den toenmaligen conservatieven (Tory-staatslieden) in het kapitalistisch hoogst-ontwikkelde land van dien tijd volkomen vanzelf sprekend was.

Ja, met het begrip klassenstrijd schijnt dit het geval te zijn geweest. In een ietwat vroeger gedateerden brief (van 10 December 1852) immers maakt Marx deze opmerkingen over den algemeenen aard van Disraëli's budget, dat weldra zou blijken niet de goedkeuring van het Engelsche Parlement te kunnen erlangen 3): „Duitsche regeeringen en Duitsche philanthropen spreken gaarne van „maatregelen tot opheffing] der arbeidende klassen''. Nu,. 's heeren Disraëli's budget zou men voegzaam een reeks van „maatregelen tot opheffing der leegloopende klassen" kunnen

') Ibidem p. 56. 9) Ibidem p. 48.

Sluiten